Tính toán Phụ tải lạnh theo phương pháp Carrier.

  • Tính toán nhiệt hiện thừa và nhiệt ẩn thừa
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp loại thẳng
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp có sấy bổ sung
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 2 cấp.

tính toán hệ thống ĐHKK

Download tại đây


Tài liệu nên đọc dành cho dân HVAC: Giáo trình Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – PGS. TS Nguyễn Đức Lợi ?

=> Xem ngay