cap-thoat-nuoc-tran-hieu-nhue

Phần 1. Cấp nước bên ngoài công trình

 • Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
 • Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước
 • Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên
 • Chương 4. Mạng lưới cấp nước
 • Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nước

Phần 2. Thoát nước bên ngoài công trình

 • Chương 6. Các hệ thống và sơ đồ thoát nước
 • Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nước
 • Chương 8. Cấu tạo và xây dụng mạng lưới thoát nước
 • Chương 9. Mạnh lưới thoát nước mưa và thoát nước chung
 • Chương 10. Trạm bơm nước bẩn, nước mưa
 • Chương 11. Thành phần và tính chất nước thải – Các phương pháp xử lý
 • Chương 12. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
 • Chương 13. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
 • Chương 14. Các công trình xử lý bùn cặn
 • Chương 15. Các công trình khủ trùng và xả nước thải ra nguồn

Phần 3. Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

 • Chương 16. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
 • Chương 17. Đường ống dẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước
 • Chương 18. Mạng lưới cấp nước trong nhà 
 • Chương 19. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà
 • Chương 20. Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà
 • Chương 21. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà

Phần 4. Hệ thống thoát nước trong nhà

 • Chương 22. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước lạnh trong nhà
 • Chương 23. Mạng lưới thoát nước trong nhà 
 • Chương 24. Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà
 • Chương 25. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà
 • Chương 26. Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước bên trong nhà
 • Chương 27. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà

Phần 5. Cấp nước nóng

 • Chương 28. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóng trong nhà
 • Chương 29. Chuẩn bị và dự trữ nước nóng
 • Chương 30. Mạng lưới cấp nước nóng
 • Chương 31. Quản lý hệ thống cấp nước nóng
 • Chương 32. Hệ thống cấp thoát nước tiểu khu

Tải giáo trình Cấp thoát nước tại đây.