Giáo trình “Cấp thoát nước” được biên soạn lại dựa trên cơ sở giáo trình “Cấp thoát nước trong nhà” của Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân – Bộ xây dựng – 1979 nhằm đáp ứng nu cầu học của sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

cấp thoát nước

Nội dụng gồm 7 chương:

  • Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước.
  • Chương 2. Mạng lưới cấp nước
  • Chương 3. Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng
  • Chương 4. Hệ thống cấp nước trong nhà
  • Chương 5. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước
  • Chương 6. Hệ thống thoát nước trong nhà
  • Chương 7. Thi công đường ống

Tải ngay tại đây.


Bạn có muốn nhận 9 tiêu chuẩn quan trọng, 1 video hướng dẫn tổng quan 5 bước thiết kế và 2 bài viết rất đầy đủ chi tiết về hệ thống cấp thoát nước ???

Đăng ký ngay

Chúc các bạn thành công.