QTKD: 08 – 2016/BLDTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục an toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội.

Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thauajt an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với hệ thống lạnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội.

Quy trình này không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm I, nhỏ hơn 2,5kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm III theo phân loại của TCVN 6104-1:2015 (ISO 5149-1:2014) – Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn.

Đối tượng áp dụng

  • Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
  • Các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tải xuống