VNK-QT11-MB01: Phiếu bàn giao tài liệu dự án thiết kế.

Tải tài liệu Tại đây