Lĩnh vực: Lĩnh vực xây dựng

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Cấp mới chứng chỉ cá nhân hành nghề xây dựng hạng II, III

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được cá nhân nộp tại Sở Xây dựng nếu chứng chỉ là hạng II hoặc III. Sở Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp chứng chỉ cho cá nhân theo yêu cầu.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Công dân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ tới Sở Xây dựng.
 • Bước 2: Bộ phận sát hạch kiểm tra hồ sơ hợp lệ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định.
 • Bước 3: Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương.
  Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.
  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.
 • Bước 4: Sau khi tổ chức sát hạch, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề tổng hợp, trình kết quả sát hạch để Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề.
  Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 5: Bộ Xây dựng phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 6: Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 7: Công dân nhận chứng chỉ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.
 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 • Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Biểu mẫu đính kèm

Cấp lại chứng chỉ cá nhân hành nghề xây dựng hạng II, III

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được cá nhân nộp tại Sở Xây dựng nếu chứng chỉ là hạng II hoặc III. Sở Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp chứng chỉ cho cá nhân theo yêu cầu.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Công dân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ tới Sở Xây dựng.
 • Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 3: Công dân nhận chứng chỉ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
 2. Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 • Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Biểu mẫu đính kèm