Nhóm lệnh lựa chọn đối tượng

 • Chọn nhiều đối tượng
  • Kích chuột trái vào 1 đối tượng cần chọn /SA/Enter.
 • Chọn riêng từng đối tượng
  • Kích chuột trái vào 1 đối tượng
   Để chọn tiếp đối tượng khác: Nhấn phím ctrl +kích chuột trái.
 • Bỏ bớt đối tượng được chọn
  • Để bỏ bớt đối tượng khác :Nhấn phím shift+kích chuột trái.

Nhóm lệnh thao tác với đối tượng

 • Dịch chuyển đối tượng  /Move (MV)
  • MV/Enter
   • Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
   • Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ.
 • Lệnh coppy đối tượng /Coppy (CO)
  • Co/Enter
   • Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
   • Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ
   • Kích vào Mutiple là coppy nhiều đối tượng.
 • Lệnh xoay đối tượng Rote (Ro)
  • Xoay 900
  • Kích chuột trái vào đối tượng /nhấn phím space bar (dấu cách).
   Xoay góc bất kỳ.
   Kích chuột trái vào đối tượng /Ro/chọn đường góc cần xoay /chọn đường góc cuối cần xoay /nếu không đúng góc yêu cầu có thể kích duble chuột để sửa góc.
 • Lệnh nối liền các đối tượng (Trim /Exten )
  • Trim /Extend to corner: Mở rộng 2 đối tượng nối liền
  • Trim /Extend to corner/kích vào đường gióng 2 đối tượng nối liền.
  • Trim /Extend sigle Elenent: Liên kết 2 đối tượng nối liền
  • Trim /Extend sigle Elenent /kích vào 2 đối tượng nối liền.
  • Trim /Extend Multi Elenent: Liên kết nhiều đối tượng nối liền 1 đối tượng
  • Trim /Extend multi Elenent /kích vào 1 đối tượng nối liền vào các đối tượng khác.
 • Lệnh offset: Tạo các đối tượng sông song cùng khoảng cách
  • Of/enter/kích chuột trái vào đối tượng /nhập khoảng cách /kích liên tiếp chuột trái với số lượng cần.
 • Lệnh Ailgn: Xắp sếp đối tượng
  • Al/enter/kích đối tượng mẫu (gióng theo đối tượng mẫu)/kích chuột trái đối tượng cần theo đối tượng mẫu.
 • Lệnh đối xứng /mirorr
  • Đối xứng qua trục (MM)
  • Đối xứng qua đường vẽ (DM)
 • Lệnh slipt Element (SL)
  • SL /Chọn điểm đầu vào điểm cuối đối tượng cần cắt/enter.
 • Lệnh tạo mảng đối tượng /array
  • Đánh đấu đối tượng/Ar/enter/nhập khoảng cách /nhập số cột (hàng )/enter.
 • Lệnh coppy lên các không gian khác
  • Đánh dấu đối tượng/coppy to clip board/pase toclip board.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________