NHÓM CÁC LỆNH CƠ BẢN KHÔNG THỂ THIẾU KHI SỬ DỤNG REVIT MEP

Nhóm lệnh lựa chọn đối tượng

 • Chọn nhiều đối tượng

Kích chuột trái vào 1 đối tượng cần chọn /SA/Enter.

 • Chọn riêng từng đối tượng

Kích chuột trái vào 1 đối tượng
Để chọn tiếp đối tượng khác: Nhấn phím ctrl +kích chuột trái.

 • Bỏ bớt đối tượng được chọn

Để bỏ bớt đối tượng khác :Nhấn phím shift+kích chuột trái.

Nhóm lệnh thao tác với đối tượng

 • Dịch chuyển đối tượng  /Move (MV)

MV/Enter
Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ.

 • Lệnh coppy đối tượng /Coppy (CO)

Co/Enter
Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ
Kích vào Mutiple là coppy nhiều đối tượng.

 • Lệnh xoay đối tượng Rote (Ro)

+ Xoay 900

+ Kích chuột trái vào đối tượng /nhấn phím space bar (dấu cách).
Xoay góc bất kỳ.
Kích chuột trái vào đối tượng /Ro/chọn đường góc cần xoay /chọn đường góc cuối cần xoay /nếu không đúng góc yêu cầu có thể kích duble chuột để sửa góc.

 • Lệnh nối liền các đối tượng (Trim /Exten )

-Trim /Extend to corner: Mở rộng 2 đối tượng nối liền
Trim /Extend to corner/kích vào đường gióng 2 đối tượng nối liền.
-Trim /Extend sigle Elenent: Liên kết 2 đối tượng nối liền
Trim /Extend sigle Elenent /kích vào 2 đối tượng nối liền.
-Trim /Extend Multi Elenent: Liên kết nhiều đối tượng nối liền 1 đối tượng
Trim /Extend multi Elenent /kích vào 1 đối tượng nối liền vào các đối tượng khác.

 • Lệnh offset: Tạo các đối tượng sông song cùng khoảng cách

– Of/enter/kích chuột trái vào đối tượng /nhập khoảng cách /kích liên tiếp chuột trái với số lượng cần.

 • Lệnh Ailgn: Xắp sếp đối tượng

– Al/enter/kích đối tượng mẫu (gióng theo đối tượng mẫu)/kích chuột trái đối tượng cần theo đối tượng mẫu.

 • Lệnh đối xứng /mirorr

– Đối xứng qua trục (MM)
– Đối xứng qua đường vẽ (DM)

 • Lệnh slipt Element (SL)

– SL /Chọn điểm đầu vào điểm cuối đối tượng cần cắt/enter.

 • Lệnh tạo mảng đối tượng /array

Đánh đấu đối tượng/Ar/enter/nhập khoảng cách /nhập số cột (hàng )/enter.

 • Lệnh coppy lên các không gian khác

Đánh dấu đối tượng/coppy to clip board/pase toclip board.

 

Bạn muốn nâng cao khả năng vẽ Revit MEP => Xem ngay

NHÓM CÁC LỆNH KHÔNG THỂ THIẾU KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM REVIT MEP
Đánh giá bài viết

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !