>>Tải file bảng thiết kế phần thông gió tại đây

>>Tải file bảng thiết kế phần điều hòa tại đây