Lệnh Line

LINE Specify first point: 0,0 (Nhập vào tọa độ điểm thứ nhất)

Specify next point or [Undo]: 20,20 (Nhập tọa độ điểm tiếp theo)

Specify next point or [Undo]: 30,80 (Nhập tọa độ điểm tiếp theo)

Specify next point or [Close/Undo]: 100,100 (Nhập tọa độ điểm tiếp theo)

Các lựa chọn:

Nhấn chọn C (Close) chương trình sẽ tự bắt tọa độ điểm đầu tiên.

Nhấn chọn U để lùi lệnh vẽ lại một bước.

Việc nhập tọa chúng ta có thể nhập tọa độ tuyệt đối, tọa độ tương đối hoặc tọa độ cực.

Các đối tượng vẽ là các đối tượng line.

Vẽ hình chữ nhật

Lệnh tắt: rec

Command: rec

RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

Về các lệnh Line trong AutoCad

Về các lệnh Line trong AutoCad

Về các lệnh Line trong AutoCad

Vẽ Polygons

Lệnh tắt: pol

Command: pol

POLYGON Enter number of sides <4>: 5

Specify center of polygon or [Edge]:

Enter an option [Inscribed in circle/ /Circumscribed about circle] <I>:I

Specify radius of circle: 100      

Về các lệnh Line trong AutoCad

Vẽ Contruction Line

Lệnh: Ray

Command: ray

Specify start point: Chọn tọa độ điểm đầu

Specify through point: Chọn tọa độ điểm tiếp theo

Kết quả thu được là các tia đồng tâm

VD: 

Về các lệnh Line trong AutoCad

ThS. Phạm Văn Hoàn


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of