Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 1): Xem tại đây.

Hiển thị tọa độ điểm theo hệ tọa độ

Trong quá trình vẽ, chúng ta cần di chuyển chuột, khi di chuyển chuột chương trình AutoCAD sẽ ghi nhận điểm mà con trỏ chuột di chuyển qua và hiển thị ở dưới cùng góc phía bên tay trái.

AutoCAD có 3 chế độ hiển thị tọa độ:

Dynamic absolutes coordinates (absolute):

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 2)Giá trị tọa độ x,y hiển thị thay đổi khi ta di chuyển chuột

Static absolutes coordinates (off):

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 2) Giá trị tọa độ x,y chỉ thay đổi khi bạn nhấn chọn một điểm nào đó, còn khi di chuyển chuột thì giá trị này không thay đổi.

Dynamic polar coordinates (relative):

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 2) Khi bạn chọn tọa độ điểm thứ nhất, di chuyển chuột để chọn tọa độ điểm tiếp theo AutoCAD sẽ tính toán độ dài và góc của đường thẳng tạo thành từ điểm thứ nhất và tọa độ điểm mà con trỏ chuột đang trỏ.

Để chuyển từ Dynamic absolutes coordinates (absolute) sang Static absolutes coordinates (off) click chuột phải vào Status Bar ở phía dưới cùng bên tay trái chọn off.

Dùng lưới Grid trong vẽ AutoCAD

Nhấn F7 để ẩn (hiện) lưới.

Trong trường hợp các điểm vẽ của chúng ta luôn có khoảng cách đều đặn nhau ta có thể dùng lưới để vẽ. Bản chất khi dùng lưới tạo ra một “lưới điểm cách đều nhau” và bạn chỉ chọn được vào “điểm lưới” chứ không chọn được điểm nằm giữa hai điểm lưới. (Trong trường hợp khoảng cách Grid spacing lớn hơn khoảng cách Snap spacing thì lưới được chia theo giá trị nhỏ hơn, mặc dù các lưới chỉ hiện thị lưới Grid)

Để cài đặt khoảng cách giữa các điểm lưới trục X,Y nhập giá trị vào trong phần Grid spacing.

Để cài đặt tọa độ hiện điểm lưới ta đi cài đặt Drawing Limit.

Các chế độ bắt điểm Osnap

Gõ lệnh Osnap hoặc click chuột phải vào SNAP chọn Setting

Nhấn F3 để bật (tắt) chế độ Osnap

 

Chế độ bắt điểm Lệnh tắt  Giải thích
EndPoint end Bắt điểm cuối của line, arc,…
Midpoint mid Bắt trung điểm line, arc,..
Center cen Bắt tâm của đường tròn, cung tròn
Node nod Bắt tọa độ điểm chia
Quadrant qua
Intersection int Bắt tọa độ điểm giao
Extention ext Bắt tọa độ điểm kéo dài
Insertion ins Bắt tọa độ điểm chèn
Perpendicular Per Bắt tọa độ điểm lấy vuông góc
Tangent tan Bắt tọa độ tiếp điểm
Nearest nea Bắt tọa độ điểm gần nhất
Parallel Par Vẽ song song với đường thẳng

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 2)

Tìm tọa độ một điểm – Point Filter

Để lấy tọa độ một điểm:

B1 : Dùng các lệnh vẽ thông thường

B2: Dùng .x hoặc .y để lấy tọa độ x,y

Hỗ trợ vẽ dùng chế độ From Future

B1 : Dùng các lệnh vẽ thông thường

B2: Nhấn và giữ phím Shift + chuột phải. Chọn From

Command: rec

RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 100, 100

RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: _from Base point: <Offset>: @5,-5

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: _from Base point: <Offset>: @-5,5

 


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of