Hệ tọa độ tuyệt đối

Hệ tọa độ tuyệt đối lấy gốc tọa độ làm chuẩn, mọi điểm trong mặt phẳng tọa độ đều được tham chiếu theo gốc tọa độ này. Hệ tọa độ tuyệt đối dùng hệ tọa độ Descartes mà các bạn đã biết trước đây.

Đơn vị vẽ

Đơn vị vẽ trong AutoCAD có thể là các đơn vị chuẩn thế giới. Trong bản vẽ kỹ thuật thông thường chọn mm. Trên thực tế các bạn thường vẽ mà không để ý đến đơn vị mà các bạn sử dụng, vì khi vẽ thì máy hiểu là đơn vị vẽ, chỉ khi nào cần in ấn thì việc chọn đơn vị mới thực sự cần thiết.

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Hệ tọa độ tương đối

Tọa độ tương đối tham chiếu theo một điếm bất kỳ nào đó, lấy điểm đó làm gốc tọa độ để tham chiếu tạm thời.

Hệ tọa độ cực

Chú ý: Trong quá trình vẽ chúng ta có thể cài đặt các chế độ tọa độ mặc định dùng trong suốt quá trình vẽ.

Để chọn góc theo tọa độ: Trong Polar Tracking ta tích chọn: Relative to last segment.

Nhập tọa độ từ Dynamic Input Tooltip

Trong các lệnh có liên quan đến nhập tọa độ bạn có thể nhập lần lượt giá trị x, nhấn dấu “,” đế kết thúc nhập trục x, trục x xuất hiện biểu tượng khóa chuyển sang nhập tiếp giá trị y.

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Để cài đặt chế độ Dynamic bạn click chuột phải vào nút DYN trên Status Bar -> Chọn Setting 

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Enable Pointer Input: Hiển thị tọa độ của điểm nhập vào. Mặc định chương trình chọn Enable Pointer Input. Khi chọn Enable Pointer Input thì lúc di chuyển chuột tọa độ của điểm được hiển thị (theo tọa độ tuyệt đối). Ngược lại khi không chọn thì khi di chuyển chuột để chọn điểm thứ nhất sẽ không hiển thị tọa độ.

Nhấn vào Settings để cài đặt cách tham chiếu tọa độ điểm mặc định trong quá trình vẽ: 

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Format

 • Polar format: Hiển thị giá trị nhập vào theo tọa độ cực, tuy nhiên nếu nhập vào tọa độ vẫn hiển thị tọa độ.
 • Cartasian format: Hiển thị giá trị nhập vào theo tọa độ Descartes, nhưng nếu nhập vào góc thì vẫn được.
 • Relative coordinate: Mặc định giá trị nhập vào (nếu không có ký hiệu @ đằng trước) là tọa độ tương đối.
 • Absolute coordinate: Mặc định giá trị nhập vào là tuyệt đối.

Visibility: Chọn chế độ hiển thị tọa độ trong tooltips

 • As soon as I type coordinate data: Hiển thị lời nhập tọa độ khi ta nhập tọa độ từ bàn phím.
 • When a command asks for a point: Khi lời nhắc yêu cầu nhập vào tọa độ điểm
 • Always – even when not in command: Luôn hiển thị.

Enable Dimension Input where possible: hiển thị giá trị độ dài của điểm vẽ gần nhất với tọa độ con trỏ chuột đang chỉ.

Dynamic Prompts: Hiển thị lời nhắc của câu lệnh.

AutoCAD xác định tọa độ của điểm nhập vào theo 3 cách:

 • Cách 1: Tham chiếu đến điểm vừa vẽ gần nhất hay còn gọi là tọa độ tương đối. @X,Y để lấy tọa độ tương đối.
 • Cách 2: Tham chiếu đến gốc tọa độ (0,0), gọi là hệ tọa độ tuyệt đối. #X,Y để lấy tọa độ tuyệt đối.
 • Cách 3: Tọa độ cực: trong trường hợp ta biết tọa độ điểm thứ 1, điểm thứ 2 được xác định thông qua một đường thẳng bởi khoảng cách và góc, trong trường hợp như vậy người ta dùng hộ tọa độ cực.

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Chú ý: Tọa độ cực kết hợp với hệ tọa độ tuyệt đối

Chế độ dò vết Polar Tracking (F10)

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Object Snap Tracking Settings

 • Track orthogonally only: Chỉ track các đường vuông góc
 • Track using all polar angle setting: Track tất cả các góc trong phần Additional angles.

Polar Angle measurement

 • Absolute: Góc dóng theo hệ tọa độ tuyệt đối
 • Relative to last segment: Dóng theo đường thẳng vẽ cuối cùng theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Khi ta muốn vẽ một đường đoạn thẳng biết độ dài và góc hợp với trục hoành ta thường dùng chế độ dò vết Polar Tracking.

99.94846: là giá trị từ điểm ban đầu (điểm gốc) đến vị trí con tro chuột đang trỏ. Polar: giá trị góc nghiêng dùng trong dò vết.

Cần vẽ hình như sau: 

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

C1

 • B1: Tại dòng command nhập < 45. Enter
 • B2: Nhập vào giá trị cần kéo dài 100.

C2

 • Nhập @100<45 (Dùng theo tọa độ cực)
 • Để cài đặt chế độ Polar Tracking ta click và thanh trạng thái POLAR chọn Setting.
 • Để nhập vào góc dùng để dò vết khi vẽ:
  • B1: Tích chọn vào Textbox Additional Angle
  • B2: Click New, nhập vào các giá trị góc

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Giải thích:

 • Increment Angle: Bước nhảy của các góc – công sai của cấp số cộng.
 • Additional Angle: Thêm các giá trị góc muốn dò vết. Lưu ý là các giá trị này không tự động được tăng thêm bội số của góc dò vết như giá trị của Increment Angle.

Polar Angle Measurement

 • Absolute: chỉ hiện thị góc theo hệ tọa độ tuyệt đối
 • Relative to last segment: Hiển thị góc hợp với đoạn vẽ thẳng vẽ cuối cùng.

Cài đặt chế độ bắt điểm Snap 

Về các hệ tọa độ trong AutoCad (Phần 1)

Giải thích:

 • Snap on (F9): Để bật (tắt) chế độ Snap ta nhấn F9
 • Snap spacing
  • Snap Xspacing: khoảng cách bắt điểm theo phương X, đây là khoảng cách nhỏ nhất mà AutoCAD phân biệt 2 điểm với nhau, nếu hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn X spacing thì 2 điểm đó trùng làm một. Khi bạn muốn vẽ với độ chính xác cao thì X spacing càng nhỏ đi.
  • Snap Y spacing: khoảng cách bắt điểm theo phương y
  • Equal X and Y spacing: Khoảng cách bắt điểm X bằng khoảng cách bắt điểm y
 • Snap type (Kiểu bắt điểm)
  • Grid snap: bắt điểm theo tọa độ lưới
   • Rectansular snap: Bắt điểm theo tọa độ vuông
   • Isometric snap: là hệ thống đường dóng gồm ba đường thẳng tạo với trục ngang các góc lần lượt là -90°, 30°, 150°. Sử dụng chế độ Isometric dùng kết hợp với chế độ dóng thẳng (F8). Nhấn F5 để chuyển các hệ dóng. Sừ dụng Isometric rất tiện lợi cho việc vẽ hình chiếu trục đo.

Command: <Isoplanc Top>

Command: <Isoplanc Risht>

Command: <Isoplanc Left>

PolarSnap: bắt điểm theo tọa độ cực.

Theo ThS. Phạm Văn Hoàn


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of