Các lệnh thiết lập bản vẽ

 • Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới
 • Lệnh OPEN mở tệp bân vẽ hiện có
 • Lệnh SAVE, SAVE AS lưu bản vẽ lên đĩa
 • Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD
 • Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ
 • Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ
 • Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ
 • Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ
 • Các phương pháp nhâp toạ độ điểm
 • Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng
 • Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao

Xem thêm: Hướng dẫn thiết lập cơ bản trong Autocad khi mới cài đặt

Các lệnh vẽ cơ bản

 • Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng
 • Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn
 • Lệnh ARC vẽ cung tròn
 • Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip
 • Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến
 • Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều
 • Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhât
 • Lệnh SPLINE vẽ đường cong
 • Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình
 • Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ
 • Lệnh ERASE xoá đối tượng đã lựa chọn khỏi bản vẽ
 • Lệnh TRIM xén một phần đối tượng
 • Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng
 • Lênh EXTEND kéo dài đối tượng đến một đường biên xác định
 • Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng
 • Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng

Xem thêm: 88 lệnh tắt thường sử dụng trong Autocad 3D

Các lệnh sao chép và biến đổi hình

 • Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng
 • Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc
 • Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ
 • Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương
 • Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ
 • Lệnh COPY sao chép đổi tượng
 • Lênh OFFSET vẽ song song
 • Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy
 • Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết Các lệnh biến đổi và sao chép hình trong Autocad

Các lệnh làm việc với lớp (Layer)

 • Lệnh LAYER tạo lớp mới
 • Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường
 • Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét
 • Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính

Lệnh vẽ và ký hiệu mặt cắt

 • Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng.
 • Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt
 • Lệnh HATCH vẽ kỹ hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh
 • Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt

Ghi và hiệu chỉnh văn bản

 • Lệnh STYLE cài đặt kiểu chữ
 • Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ
 • Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại
 • Lệnh QTEXT hiển thị dòng kí tự theo dạng rút gọn

Các lệnh vẽ và tạo hình

 • Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đưòng thẳng
 • Lệnh RAY vẽ nửa đưòng thẳng
 • Lênh DONUT vẽ hình vành khăn
 • Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày
 • Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc
 • Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song
 • Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE
 • Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE
 • Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép
 • Lệnh UNION cộng các vùng REGION
 • Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION
 • Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION
 • Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng

Ghi và hiệu chỉnh kích thước

 • Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng
 • Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn
 • Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn
 • Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính
 • Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc
 • Lênh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm
 • Lệnh DIMBASEUNE ghi kích thước thông qua đường gióng
 • Lênh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau
 • Lênh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn
 • Lệnh TOLERANCE ghi dung sai
 • Lênh DIMTEDT sửa vi trí và góc của dưàng ghi kích thước
 • Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước
 • Lênh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết các lệnh hiệu chỉnh trong Autocad

Các lệnh làm việc với khối (Block)

Các lệnh hiệu chỉnh

 • Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ
 • Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng
 • Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại
 • Lênh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ
 • Lệnh GROUP đạt tên cho một nhóm đối tượng
 • Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự
 • Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bán vè thông qua hộp thoại
 • Lệnh PEDIT sủa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến
 • Lệnh FIND

Các lệnh làm việc

 • Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới
 • Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối
 • Lệnh INSERT chèn khối vào bân vẻ thông qua hộp thoại
 • Lệnh MINSERT chèn khối vào bàn vẽ thành nhiều đối tượng
 • Lênh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau
 • Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài
 • Lệnh VVBLOCK ghi khối ra đĩa
 • Lênh EXPLORE phân rã khối

Tùy chọn hiển thị và in bản vẽ

Các lệnh tra cứu

 • Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng
 • Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng
 • Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc
 • Lệnh ID hiển thị tọa độ điểm trên màn hình
 • Lệnh AREA đo diện tích và chu vi

Lệnh điều khiển hiển thị

 • Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ
 • Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình
 • Lệnh VIEW đặt tên, lưu trữ, xóa, gọi một Viewport

Lệnh điều khiển máy in

 • Lệnh LAYOUT định dạng trang in
  • Trang Plot Device
  • Trang Layout Settings
 • Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy
 • Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu
 • Lệnh VPORTS tạo một khung hình động
 • Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động
 • Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động

Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay