Tổn thất công suất trong máy biến áp

Tổn thất công suất trong máy biến áp bao gồm tổn thất không tải (tổn thất sắt) và tổn thất có tải (tổn thất đồng)

Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trong máy biến áp được tính theo các công thức sau:

ΔPB=ΔP0+ΔPN(Spt/Sđm)2 , kW

ΔQB=ΔQ0+ΔQN(Spt/Sđm)2 , kW

Trong đó:

 • ΔP, ΔPN – tổn thất công suất tác dụng không tải và ngắn mạch của máy biến áp, cho trong lý lịch máy, kW
 • ΔPN , ΔQN – tổn thất công suất phản kháng không tải và ngắn mạch của máy biến áp, kVAr
 • Spt , Sđm – phụ tải toàn phần (thường lấy bằng phụ tải tính toán Stt) và dung lượng định mức của máy biến áp, kVA
Tổn thất công suất trong máy biến áp

Một số trạm biến áp trọn bộ của SIEMENS

Các tổn thất ΔQ0 và ΔQN không cho sẵn trong lý lịch máy nhưng được tính theo công thức sau

ΔQ0 = (i%.Sđm)/100 , kVAr

ΔQN=(UN%.Sđm)/100 , kVAr

Trong đó:

 • i% – giá trị tương đối của dòng điện không tải, cho trong lý lịch máy
 • UN% – giá trị tương đối của điện áp ngắn mạch cho trong lý lịch máy

Trong trường hợp tính toán sơ bộ ta có thể dùng công thức gần đúng sau đây:

ΔPB = (0,02÷0,025).Sđm

ΔQB = (0,105÷0,125).Sđm

Các công thức trên được dùng cho các máy biến áp phân xưởng có Sđm ≤ 1000 kVA, i% = 5÷7 và UN%= 5.5

Tổn thất điện năng trong máy biến áp

Tổn thất điện năng trong máy biến áp được xác định theo công thức sau:

ΔAB = ΔP0t+ΔPN(Spt/Sđm)2

Trong đó:

 • ΔP0 , ΔPN – tổn thất công suất tác dụng không tải và ngắn mạch của máy biến áp, cho trong lý lịch máy, kW
 • Spt , Sđm – phụ tải toàn phần (thường lấy bằng phụ tải tính toán Stt) và dung lượng định mức của máy biến áp, kVAr
 • t – thời gian vận hành thực tế của máy biến áp, h.Bình thường máy biến áp được đóng điện suốt một năm nên lấy t = 8760 h
 • τ – thời gian tổn thất công suất lớn nhất, h

Trong trường hợp có n máy biến áp giống nhau làm việc song song trong một trạm thì tổn thất điện năng của các máy biến áp trong trạm đó là

ΔAB = nΔP0t + (1/n)ΔPN(Spt/Sđm)2

Điện năng tiêu thụ trong một năm

Điện năng tiêu thụ trong một năm của máy biến áp (hoặc đường dây) được tính theo công thức sau:

A=Ptt.Tmax , kWh

Trong đó:

 • Ptt – phụ tải tính toán, kW
 • Tmax – thời gian sử dụng công suất lớn nhất, h

Thời gian Tmax phụ thuộc vào số ca làm việc trong một ngày đêm và đặc trưng của quá trình sản xuất. 

thời gian Tmax của một số xí nghiệp

Thời gian Tmax của một số xí nghiệp

Trong trường hợp không có số liệu chính xác ta có thể lấy gần đúng như sau:

Làm việc 1 ca Tmax = 2500÷3000h

Làm việc 2 ca Tmax = 4500÷5000h

Làm việc 3 ca Tmax = 6500÷7000h

Trích: Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng

Tín tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong máy biến áp
5 (100%) 2 votes