TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

  • TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
  • TCVN 6485:1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn
  • TCVN 6486:2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt
  • TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.
    Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

  • TCVN 7567:2006 Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận
  • TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn Việt Nam về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Đánh giá bài viết