DANH MỤC VĂN BẢN

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
 • Thông tư số Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Thông tư số Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác Lắp đặt trạm biến áp
 • Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác Lắp đặt đường dây
 • Định mức dự toán thí nghiệm đường dây và trạm biến áp công bố theo Quyết định số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng
 • Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng
 • Định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn ĐTXD công trình theo Công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng
 • Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
 • Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/11/2011 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Bạn có muốn nhận bộ tài liệu “Thiết kế điện hợp chuẩn” do VNK sưu tầm ?
Điền thông tin xuống dưới để nhận tài liệu này bạn nhé

Thông tư, nghị định của nhà nước không thể thiếu cho công tác thiết kế đường dây và trạm
4.3 (86.67%) 6 votes