cap-thoat-nuoc-tran-hieu-nhue

Phần 1. Cấp nước bên ngoài công trình

 • Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
 • Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước
 • Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên
 • Chương 4. Mạng lưới cấp nước
 • Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nước

Phần 2. Thoát nước bên ngoài công trình

 • Chương 6. Các hệ thống và sơ đồ thoát nước
 • Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nước
 • Chương 8. Cấu tạo và xây dụng mạng lưới thoát nước
 • Chương 9. Mạnh lưới thoát nước mưa và thoát nước chung
 • Chương 10. Trạm bơm nước bẩn, nước mưa
 • Chương 11. Thành phần và tính chất nước thải – Các phương pháp xử lý
 • Chương 12. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học
 • Chương 13. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
 • Chương 14. Các công trình xử lý bùn cặn
 • Chương 15. Các công trình khủ trùng và xả nước thải ra nguồn

Phần 3. Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

 • Chương 16. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà
 • Chương 17. Đường ống dẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước
 • Chương 18. Mạng lưới cấp nước trong nhà 
 • Chương 19. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà
 • Chương 20. Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà
 • Chương 21. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà

Phần 4. Hệ thống thoát nước trong nhà

 • Chương 22. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước lạnh trong nhà
 • Chương 23. Mạng lưới thoát nước trong nhà 
 • Chương 24. Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà
 • Chương 25. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà
 • Chương 26. Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước bên trong nhà
 • Chương 27. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà

Phần 5. Cấp nước nóng

 • Chương 28. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóng trong nhà
 • Chương 29. Chuẩn bị và dự trữ nước nóng
 • Chương 30. Mạng lưới cấp nước nóng
 • Chương 31. Quản lý hệ thống cấp nước nóng
 • Chương 32. Hệ thống cấp thoát nước tiểu khu

Tải giáo trình Cấp thoát nước tại đây.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !