Cài đặt các thông số nguồn

Manage /setting/MEP seting/electrical setting

Cài đặt các thông số nguồn

Một số thông số cần cài đặt:

  • Hidden line: Cài đặt độ rộng, loại nét của đường vẽ

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • General: Cài đặt điện áp nguồn

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • Angles: cài đặt góc chuyển đổi

Xác nhận thông số use any angles được chọn

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • Wiring: Cài đặt dây và cáp

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • Voltage difinition: cài đặt điện áp

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • Cable tray setting: Cài đặt thang máng cáp

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

  • Panel schdue: Cài đặt sơ đồ nguyên lý tủ điện

Cài đặt các thông số nguồn - Revit MEP - Thiết kế hệ thống điện

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !