Nhóm lệnh lựa chọn đối tượng

 • Chọn nhiều đối tượng

Kích chuột trái vào 1 đối tượng cần chọn /SA/Enter.

 • Chọn riêng từng đối tượng

Kích chuột trái vào 1 đối tượng
Để chọn tiếp đối tượng khác: Nhấn phím ctrl +kích chuột trái.

 • Bỏ bớt đối tượng được chọn

Để bỏ bớt đối tượng khác :Nhấn phím shift+kích chuột trái.

Nhóm lệnh thao tác với đối tượng

 • Dịch chuyển đối tượng  /Move (MV)

MV/Enter
Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ.

 • Lệnh coppy đối tượng /Coppy (CO)

Co/Enter
Kích vào constrain  là di chuyển thẳng
Kích vào disjoin là di chuyển theo phương bất kỳ
Kích vào Mutiple là coppy nhiều đối tượng.

 • Lệnh xoay đối tượng Rote (Ro)

+ Xoay 900

+ Kích chuột trái vào đối tượng /nhấn phím space bar (dấu cách).
Xoay góc bất kỳ.
Kích chuột trái vào đối tượng /Ro/chọn đường góc cần xoay /chọn đường góc cuối cần xoay /nếu không đúng góc yêu cầu có thể kích duble chuột để sửa góc.

 • Lệnh nối liền các đối tượng (Trim /Exten )

-Trim /Extend to corner: Mở rộng 2 đối tượng nối liền
Trim /Extend to corner/kích vào đường gióng 2 đối tượng nối liền.
-Trim /Extend sigle Elenent: Liên kết 2 đối tượng nối liền
Trim /Extend sigle Elenent /kích vào 2 đối tượng nối liền.
-Trim /Extend Multi Elenent: Liên kết nhiều đối tượng nối liền 1 đối tượng
Trim /Extend multi Elenent /kích vào 1 đối tượng nối liền vào các đối tượng khác.

 • Lệnh offset: Tạo các đối tượng sông song cùng khoảng cách

– Of/enter/kích chuột trái vào đối tượng /nhập khoảng cách /kích liên tiếp chuột trái với số lượng cần.

 • Lệnh Ailgn: Xắp sếp đối tượng

– Al/enter/kích đối tượng mẫu (gióng theo đối tượng mẫu)/kích chuột trái đối tượng cần theo đối tượng mẫu.

 • Lệnh đối xứng /mirorr

– Đối xứng qua trục (MM)
– Đối xứng qua đường vẽ (DM)

 • Lệnh slipt Element (SL)

– SL /Chọn điểm đầu vào điểm cuối đối tượng cần cắt/enter.

 • Lệnh tạo mảng đối tượng /array

Đánh đấu đối tượng/Ar/enter/nhập khoảng cách /nhập số cột (hàng )/enter.

 • Lệnh coppy lên các không gian khác

Đánh dấu đối tượng/coppy to clip board/pase toclip board.

MIỄN PHÍ => Khóa học 50 Lệnh Autocad M&E cơ bản vẽ nâng cao dành cho kỹ sư cơ điện
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !