Không chạy file được file cài đặt Revit MEP

Nguyên nhân:

  • Không hiểu tên thư mục cài đặt

Giải pháp:

  • Đặt lại tên thư mục cài đặt
  • Tên thư mục chứa file cài đặt không dấu, không có ký tự đặt biệt
  • Đường dẫn không được dài quá

Tải bản Revit MEP đầy đủ