Các Timer Dạng BIT Trong PLC S7-300 (Phần 1): Tại đây

Timer đóng mạch chậm không nhớ (SD_ON DELAY TIMER COIL)

Ký hiệu:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

n: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng nhị phân, toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q,M, L, D. nx.y dùng để cho phép Timer hoạt động.

T: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Timer, toán hạng là địa chỉ dạng T, diễn tả tên của Timer có số lượng Timer tuỳ thuộc vào từng loại CPU.

TV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng S5Timer (dạng giá trị thời gian), toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. TV dùng để đặt trước giá trị thời gian.

Hoạt động của Timer SD:

Timer hoạt động khi kết quả RLO tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1. Khi đó timer bắt đầu hoạt động với giá trị thời gian đặt trước tại ngõ vào TV.

Trạng thái tín hiệu của Timer lên 1 khi timer hoạt động song, không có lỗi và ngõ vào n x.y vẫn bằng 1. Nếu ngõ vào n x.y thay đổi từ 1 về 0 trong khi Timer đang hoạt động thì Timer bị Reset.

Ví dụ: 

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

Tín hiệu ngõ vào I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì T5 hoạt động. T5 tiếp tục hoạt động trong thời gian 2s nếu I0.0 ở mức 1 trong thời gian lớn hơn hoặc bằng 2s.

Nếu I0.0 ở mức 1 trong thời gian nhỏ hơn 2s thì Timer ngưng hoạt động. Khi T5 hoạt động song nếu I0.0 ở mức 1 trong thời gian lớn hơn 2s thì trạng thái ngỏ ra Q4.0=1 cho tới khi I0.0=0.

Nếu trạng thái I0.1 =1 thì T5 sẽ bị Reset.

Timer đóng mạch chậm có nhớ (SS_RETENTIVE ON DELAY TIMER COIL)

Ký hiệu:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

n: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng nhị phân, toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q,M, L, D. nx.y dùng để cho phép Timer hoạt động.

T: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Timer, toán hạng là địa chỉ dạng T, diễn tả tên của Timer có số lưựng Timer tuỳ thuộc vào từng loại CPU.

TV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng S5Timer (dạng giá trị thời gian), toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. TV dùng để đặt trước giá trị thời gian.

Hoạt động của Timer SD:

Timer hoạt động khi kết quả RLO tại ngỏ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1. Khi đó Timer bắt đầu hoạt động với giá trị thời gian đặt trước tại ngỏ vào TV và tiếp tục hoạt động cho dù ngõ vào n x.y thay đổi về 0 trong suốt thời gian đó.

Nếu tín hiệu tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1 trong khi Timer đang hoạt động thì Timer sẽ khởi động mới lại.

Trạng thái tín hiệu của Timer là 1 khi timer hoạt động song, không có lỗi thì không cần chú ý đến trạng thái tín hiệu ngỏ vào n x.y là 0 hay 1. Timer chỉ về 0 khi có lệnh Reset.

Ví dụ:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

Tín hiệu ngõ vào I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì T5 hoạt động. T5 tiếp tục hoạt động trong thời gian 2s cho dù I0.0 ở mức 1 trong thời gian lớn hơn hay nhỏ hơn 2s.

Khi T5 hoạt động song thì trạng thái ngõ ra Q4.0=l, cho tới khi có lệnh Reset ở ngõ vào I0.1.

Timer mở mạch chậm (SF_OFF DELAY TIMER COIL)

Ký hiệu:

PLC

n: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng nhị phân, toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. nx.y dùng để cho phép Timer hoạt động.

T: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Timer, toán hạng là địa chỉ dạng T, diễn tả tên của Timer có số lượng Timer tuỳ thuộc vào từng loại CPU,

TV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng S5Timer (dạng giá trị thời gian), toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. TV dùng để đặt trước giá trị thời gian.

Hoạt động của Timer SF:

Timer hoạt động khi kết quả RLO tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 1 về 0. Khi đó Timer hoạt động trong khoảng thời gian đặt trước tại ngõ vào TV.

Nếu tín hiệu tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1 trong khi Timer đang hoạt động thì Timer sẽ dừng và thời gian kế tiếp trạng thái tín hiệu của n x.y thay đổi từ 1 về 0 thì Timer sẽ bắt đầu hoạt động lại từ đầu.

Trạng thái tín hiệu của Timer Tx=1 khi ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1, nếu trạng thái của n x.y trở về 0 thì Tx cũng vẫn bằng 1, sau khi Timer hoạt động song thì Tx mới trở về 0.

Ví dụ:

PLC

Tín hiệu ngõ vào I0.0 thay đổi từ 1 về 0 thì T5 hoạt động. T5 tiếp tục hoạt động trong thời gian 2s nếu I0.0 vẫn ở mức 0.

Nếu trong thời gian Timer hoạt động mà I0.0 lên 1 thì Timer ngưng hoạt động, khi I0.0 xuống mức 0 thì Timer hoạt động trở lại.

Trạng thái ngỏ ra Q4.0=1 khi I0.0 chuyển từ 0 lên 1 hoặc khi Timer đang hoạt động. Khi Q4.0=1 mà I0.1 = 1 thì Q4.0=0 và Timer bị Reset.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !