Các mã vào/ra được mã hóa theo bit, byte, word và word kép.

1. Địa chỉ theo BIT

a. Ngõ vào BIT

 • Ký hiệu: I x.y
 • I là ký hiệu ngõ vào bit.
 • x: số thứ tự byte.
 • y: chỉ số thứ tự bit của byte x; y là số nguyên có giá trị từ 0 đến 7.
 • Ví dụ: I 0: 0 là địa chỉ ngõ vào bit 0 của byte 0.
 • Với CPU 314 thì có 128 Byte từ I0. 0 đến I127.7.

b. Ngõ ra BIT

 • Ký hiệu: Q x.y
 • Q: ký hiệu ngõ ra bit.
 • x: số thứ tự byte.
 • y: chỉ số thứ tự bit của byte x.
 • y: số nguyên có giá trị từ 0 đến 7.
 • Ví dụ: Q 4.0 là địa chỉ ngõ ra bit 0 của byte 4.
 • Với CPU 314 thì có 128 Byte từ Q0.0 đến Q127.7.

2. Địa chỉ theo Byte

a. Ngõ vào Byte

 • Ký hiệu: IB x
 • IB là ký hiệu ngõ vào byte.
 • x: số thứ tự byte.
 • Ví dụ: IB 1 là địa chỉ ngõ vào byte 1.
 • Với CPU 314 thì có 128 Byte từ IB 0 đến IB 127.

b. Ngõ ra Byte

 • Ký hiệu: QB x
 • QB: ký hiệu ngõ ra byte.
 • x: số thứ tự byte.
 • Ví dụ: QB 4 là địa chỉ ngõ ra byte 4.
 • Với CPU 314 thì có 128 Byte từ QB 0 đến QB 127.

3. Địa chỉ theo Word

a. Ngõ vào Word

 • Ký hiệu: IW x
 • IW: ký hiệu ngõ vào word.
 • x: số thứ tự byte thấp của word.
 • Ví dụ: IW 2 là địa chỉ ngõ vào word 2. IW 2 = IB2 + IB 3.

b. Ngõ ra Word

 • Ký hiệu: QW x
 • QW: ký hiệu ngõ ra word.
 • x: số thứ tự byte thấp của word.
 • Ví dụ: QW 4 là địa chỉ ngõ ra word 4. QW4 = QB4 + QB5.

4. Địa chỉ theo Word kép

a. Ngõ vào Word kép

 • Ký hiệu: ID x
 • ID: ký hiệu ngõ vào word kép.
 • x: số thứ tự byte thấp của word kép.
 • Ví dụ: ID 0 là địa chỉ ngõ vào của word kép 0. ID 0 = IB0 + IB1 + IB2 + IB3.

b. Ngõ ra word kép

 • Ký hiệu: QD x
 • QD: ký hiệu ngõ ra của word kép.
 • x: số thứ tự byte thấp của word kép.
 • Ví dụ: QD 4 là địa chỉ ngõ ra của word kép 4. QD 4 = QB4 + QB5 + QB6 + QB7.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !