Tất cả các chức năng của Timer có thể được khởi động bằng những lệnh bit đơn giản.

Tất cả các Timer dạng bit này tác động lên thanh ghi trạng thái như nhau:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

Timer Xung (SP_PulseTimer Coil)

 Ký hiệu:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

n: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng nhị phân, toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. n x.y dùng để cho phép Timer hoạt động.

T: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Timer, toán hạng là địa chỉ dạng T, diễn tả tên của Timer có số lượng Timer tuỳ thuộc vào từng loại CPU.

TV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng S5Timer (dạng giá trị thời gian), toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. TV dùng để đặt trước giá trị thời gian.

Hoạt động của Timer SP:

Timer hoạt động khi kết quả RLO tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1. Khi đó Timer hoạt động trong khoảng thời gian đặt trước tại ngõ vào TV nếu thời gian ở mức 1 của ngõ vào n x.y lớn hơn  thời gian đặt trước, còn nếu thời gian ở mức 1 của ngõ n x.y nhỏ hơn thời gian đặt trước TV thì Timer sẽ ngưng hoạt động.

Ví dụ:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

Tín hiệu ngõ vào I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì T5 hoại động. T5 tiếp tục hoạt động trong thời gian 2s nếu I0.0 ở mức 1 trong thời gian lớn hơn hoặc bằng 2s. Nếu I0.0 ở mức 1 trong thời gian nhỏ hơn 2s thì Timer ngưng hoạt động. Trong thời gian T5 hoạt động thì trạng thái ngỏ ra Q4.0=1. Nếu trạng thái I0.1 =1 thì T5 sẽ bị Reset.

Timer giữ độ rộng xung (SE_Extended Pulse Timer Coil)

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

n: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng nhị phân, toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. n x.y dùng để cho phép Timer hoạt động.

T: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Timer, toán hạng là địa chỉ dạng T, diễn tả tên của Timer có số lượng Timer tuỳ thuộc vào từng loại CPU.
TV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng S5Timer (dạng giá trị thời gian), toán hạng là địa chỉ lần lượt là: I, Q, M, L, D. TV dùng để đặt trước giá trị thời gian.

Hoạt động của Timer SE:

Timer hoạt động khi kết quả RLO tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1. Khi đó Timer hoạt động trong khoảng thời gian đặt trước tại ngõ vào TV. Nếu thời gian ở mức 1 của ngõ vào n x.y lớn hơn hay nhỏ hơn thời gian đặt trước TV thì Timer cũng chỉ hoạt động trong khoảng thời gian đặt trước TV. Nếu tín hiệu tại ngõ vào n x.y thay đổi từ 0 lên 1 trong khi Timer đang hoạt động thì Timer sẽ khởi động mới lại.

Ví dụ:

Các timer dạng BIT trong PLC S7-300

Tín hiệu ngõ vào I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì T5 hoạt động. T5 tiếp tục hoạt động trong thời gian 2s cho dù thời gian của I0.0 ở mức lớn hơn hay nhỏ hơn 2s. Khi T5 hoạt động mà I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì T5 hoạt động lại từ đầu. Trong thời gian T5 hoạt động thì trạng thái ngõ ra Q4.0=1. Nếu trạng thái I0.1 =1 thì T5 sẽ bị Reset.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !