I Phương châm giáo dục (Học đi đôi với hành)

II Môi trường giáo dục mở

III Mục tiêu giáo dục