Theo điều 17 – Nghị định 35/2003/NĐ-CP.

1. Cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

 • a) Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình; 
 • b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình;
 • c) Tham gia nghiệm thu công trình.

Chủ đầu tư có trách nhiệm:

 • a) Trình hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định này; 
 • b) Tổ chức thi công xây dựng theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt. Trường hợp có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công thì chủ đầu tư phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại;
 • c) Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu công trình;
 • d) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ toàn bộ công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng;

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

 • a) Thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt;
 • b) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phòng nổ thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao công trình.
 • c) Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình.

Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm:

 • a) Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và phải đảm bảo thời hạn thẩm duyệt quy định tại khoản 4 điều 16 của Nghị định này;
 • b) Kiểm định phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy trước khi lắp đặt; kiểm tra việc thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo đúng thiết kế đã được duyệt; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra nghiệm thu công trình;
 • c) Tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !