Nguyên tắc hoạt động của phòng cháy chữa cháy

Đúc rút từ kỳ nghiệm và hoạt động thực tiễn, Luật Phòng cháy chữa cháy đã rút ra 4 nguyên tắc hoạt động phòng cháy chữa cháy

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, vì vậy phải coi đây là sự nghiệp của toàn dân , là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức ,cơ sở, hộ gia đình và mỗi cá nhân,có như vậy công tác phòng cháy và chữa cháy mới đạt hiệu quả cao.

Phải tổ chức phát động thành phong trào để dân biết ,dân bàn ,dân làm, dân kiểm tra mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra

Phòng cháy chữa cháy là hai nhiệm vụ không thể tách rời nhau, chúng luôn có mối quan hệ mật thiết trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, công tác phòng ngừa đi trước , phải tổ chức công tác phòng ngừa triệt để, hiệu quả để làm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra.

Các cơ sở và hộ gia đình và các cá nhân thường xuyên làm tốt công tác phòng ngừa giáo dục ý thức phòng cháy cho thanh niên làm tốt truyền thông hướng dẫn vận động nhân dân phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức việc kiểm tra phát hiện và tổ chức khác phục những sơ hở thiếu sót vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy xử lý những vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy …

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả

Trong công tác phòng ngừa là chính nhưng không vì thế mà coi nhẹ công tác chữa cháy , bởi vì cháy xảy ra do nhiều nguyên nhân, cho nên dù có làm tốt công tác phòng ngừa đến đâu cũng vẫn có thể xảy ra cháy, do vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Nguyên tắc này thể hiện tính chủ động trong phòng cháy chữa cháy. Để chữa cháy  có hiệu quả cần phải chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về lực lượng, phương tiện, tổ chức phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng chữa cháy. Mỗi nhiệm vụ đều có những đặc điểm khác nhau , vì vậy phải chú trọng công tác huấn luyện, thực tập các phương án chữa cháy cần thiết đáp ứng yêu cầu chữa cháy hiện nay.

4. Mỗi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ

Thông thường khi đám cháy mới xảy thường là cháy nhỏ nếu được phát hiện kịp thời và có lực lượng phương tiện tại chỗ thì việc dập đám cháy là rất nhanh và đơn giản, nhưng nếu không phát hiện kịp thời thì đám cháy phát triển rất lớn, việc tổ chức chữa cháy sẽ rất khó khăn, phức tạp và dẫn đến thiệt hại rất nghiêm trọng. Do đó  phải chủ động chuẩn bị lực lượng và phương tiện tại chỗ trong đó mỗi cơ quan tổ chức  cơ sở khu dân cư phải thành lập lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy, chữa cháy  cơ sở để làm lực lượng nòng cốt trong phong trào dân phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng này phải được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện kỹ để có đủ khả năng làm tốt công tác phòng ngừa và chữa cháy tại chỗ kịp thời, có hiệu quả, đồng thời mỗi cơ quan, tổ chức và hộ gia đình phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và sử dụng thành thạo các phương tiện đó.

Tính chất công tác phòng cháy chữa cháy

Các tính chất của hoạt động phòng cháy chữa cháy là sự thể hiện những nét đặc trưng so với các hoạt động khác trong an ninh và trật tự an toàn xã hội.Tổng kế hoạt động phòng cháy chữa cháy khi nhà nước ta bạn hàng pháp lệnh quy định quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy,cho thấy những tính chất cơ bản của hoạt động phòng cahys chữa cháy là :

1. Tính chất quần chúng

Tính chất này xuất phát từu thực tế là cháy  có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào có khi có đủ điều kiện phát sinh trong khi đó nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự bất cẩn của con người trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,trong sinh hoạt gây ra, mặt khác, việc phát hiện cứu chữa các vụ cháy trên chủ yếu do các nhân và các thành viên tại cơ sở xảy ra cháy thực hiện.

trong hoạt động hàng ngày tại nơi làm việc tại nơi cơ trú thường xuyên tồn tại lửa, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các loại chất cháy như vậy ở đâu cũng có đủ các điều kiện gây cháy. Theo thống kê cho thấy nguyên nhân gây cháy chủ yếu do con người thiếu ý thức hoặc kiến thức gây ra, nhưng cũng chính con người lại phát hiện cháy và tổ chức chữa cháy. Do đó công tác phòng cháy và chữa cháy mang tính chất quần chúng rất sâu sắc và tính xã hội cao.

chữa cháy

Ảnh: Toàn dân chung tay chữa  cháy rừng

2. Tính chất pháp chế

Tính chất pháp lý trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy thể hiện những hoạt động trong các lĩnh vự của đời sống xã hội có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phải triệt để tuân thủ những quy định trong pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Các tổ chức cơ quan, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động của mình bắt buộc phải chấp hành đầy đủ và thường xuyên những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy thì mới đem lại hiệu quả.

Để ngăn ngừa cháy xảy ra, đòi hỏi mọi cơ quan tổ chức hộ gia đình và các cá nhân phải chấp hành triệt để  các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy , phải xác định việc phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của chính mình, nhưng trong thực tiễn thì ý thức phòng cháy chữa cháy của nhiều người còn chưa cao.Do đó song song với các biện pháp tuyên truyền , vận động giáo dục, thuyết phục phải thực hiện phương pháp cưỡng chế để bắt buộc mọi người phải tuân thủ các văn bản quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống  các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy của nước ta hiện nay gồm:

Luật phòng cháy chữa cháy, các luật khác có nội dung quy định về phòng cháy và chữa cháy .Các Nghị định chính phủ, chỉ thị, quyết định, của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy.

  • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.
  • Nghị định 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Các thông tư, quyết định chỉ thị của các Bộ, cơ quan nhà nước ,Nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp, chỉ thị, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng cháy và chữa cháy.

  • Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
  • Các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
  • TCVN 2622-1995: Phòng chống cháy nhà cho nhà và công trình
  • TCVN 3890-2009: Quy định về trang bị, bảo dưỡng các loại phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

3. Tính chất khoa học

Hoạt động phòng cháy và chữa cháy là hoạt động mang tính khoa học kỹ thuật. Tính chất khoa học kỹ thuật xuất phát từ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp về phòng cháy chữa cháy phải dự trên cơ sở nghiên cứu bản chất ,các quy trình phát sinh, phát triển và dập tắt đám cháy. Các biện pháp phòng ngừa và chống cháy lan cũng như biện pháp chữa cháy và điều kiện đảm bảo việc thực hiện phải dự trên cơ sở tính khoa học, không thể tùy tiện.

Bản chất của sự cháy là phản ứng hóa học kèm theo tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng. Để sự cháy không biến thành đám cháy gây thiệt hại cho con người và để dập tắt đám cháy cần phải áp dụng bộ môn khoa học tự nhiên và xã hội .

4. Tính chất chiến đấu

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Để chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, tổ chức việc thường trực sẵn sằng chữa cháy 24/24 giờ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong việc chữa cháy rất nguy hiểm, vì các công trình có thể sụp đổ, đám cháy có nhiệt độ cao, khói độc, đôi khi còn có nhiều chất nổ, chất độc do đó đòi hỏi người chữa cháy phải mưu trí, dũng cảm, có kỹ thuật cao, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh chỉ huy, có kỹ thuật thành thạo, áp dụng chiến thuật chữa cháy đúng đắn linh hoạt.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !