• Mạng điện một pha cách điện với đất
  • Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất

Mạng điện một pha cách điện đối với đất

Xét mạng điện một pha cách điện đối với đất như hình vẽ trong mạng điện này mỗi pha ngoài điện trở cách điện r1,r2 còn có điện dung đối với đất C1, C2

 

Hình: Chạm vào một dây của mạng điện một pha

Hình: Chạm vào một dây của mạng điện một pha

Điện dẫn toàn phần của mỗi pha đối với đất

Điện dẫn của người

Điện dẫn tương đương:

Ta có : U10, U20: điện áp của pha 1 và pha 2 so với đất

I1, I2,I3: dòng điện qua Y1, Y2 và qua người

Theo sơ đồ thay thế tương đương ta có:

Dòng điện qua người Ing ta có thể tính được như sau:

Trong mạng điện ta có:

Suy ra:

Hay :

Từ công thức ta xét các trường hợp sau:

Mạng điện có điện dung bé:

Đây là các đường dây trên không có điện áp <1000v chiều dài ngắn

do đó lúc này dòng điện qua người:

Mạng điện có điện dung lớn:

  • mạng điện đường dây trên không có điện áp> 1000V có cách điện tốt

  • Với mạng điện dây cáp dài có điện áp bé hơn 1000V phải tính đến điện dẫn của cách điện và cả điện dung

Khi người chạm vào dây 1 thì điện trở của dây dẫn 1 lúc này sẽ là: R= r1//Rng

Do vậy điện áp của dây dẫn 1 sẽ thay đổi từ U1 đến U’2. Đây chính là nguyên nhân sự phóng và nạp điện tích của C1 và C2

Dòng điện qua người:

Ngoài ra, còn có dòng điện chạy qua điện trở cách điện qua người:

Vậy dòng điện qua là tổng hợp hai thành phần dòng điện trên.

Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất

Xét mạng điện 1 pha có trung tính nối đất

  • Ở trạng thái làm việc bình thường với tải Zt

Nếu người chạm vào pha cách điện đối với đất một cách gần đúng có thể xác định dòng qua người:

Nếu người chạm vào pha nối đất thì dòng qua người:

Trong đó: Zđ : Tổng trở đoạn dây từ người đến chỗ chạm

ΔU: Điện áp rơi trên đoạn từ nguồn đến chỗ người chạm và đây

I1v: Dòng điện làm việc

Cho dù người chạm vào điểm b xa nhất thì điện áp trên người cũng không lớn hơn 5% U mạng điện.

 

Hình: a) Chạm vào một dây trong mạng một pha trung tính nối đất b) Chạm vào một dây đồng thời xảy ra ngắn mạch trong mạng một pha trung tính nối đất

Hình: a) Chạm vào một dây trong mạng một pha trung tính nối đất                                                b) Chạm vào một dây đồng thời xảy ra ngắn mạch trong mạng một pha trung                       tính nối đất

Trường hợp mạng điện bị ngắn mạch như hình b. Giả sử tiết diện của 2 dây là như nhau thì người chạm điểm C thì điện áp đặt vào người là: Ung  = U/2. Người chạm càng gần nguồn điện áp càng giảm.

Nếu người chạm tại điểm E thì điện áp và người sẽ là:

Trong đó : UN : điện áp tại điểm ngắn mạch một cách gần đúng có thể xem UN= U/2

Iz : khoảng cách từ nguồn đến vị trí người chạm vào dây

Id : Khoảng cách từ nguồn đến điểm ngắn mạch

Nhấn đăng ký để nhận thêm tài liệu về thiết kế điện: https://vnk.edu.vn/tai-lieu-thiet-ke-dien-hop-chuan/

Phân loại mạng điện một pha
3 (60%) 2 votes