Lệnh cắt đối tượng (TRIM)

Lệnh Trim dùng để cắt đối tượng được giới hạn bởi một đối tượng giao hoặc đoạn giữa của đối tượng được giới hạn bởi hai đối tượng giao.

Command: TR↵

Current setting: Projection = UCS Edge= None

Select cutting edges…

Select objects or <select all>:<Chọn đối tượng làm dao, nếu không chọn đổi tượng làm dao mà Enter luôn thì có nghĩa là tất cả các đối tượng đều là dao.> Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

Các lựa chọn khác:

  • Edge: Là lựa chọn của lệnh Trim cho phép ta chọn đối tượng dao (cutting edges) là đối tượng chỉ giao với đối tượng cắt khi kéo dài.
  • Project: Dùng để xén các cạnh của mô hình 3 chiều.
  • Undo: Lựa chọn này cho phép phục hồi lại đoạn vừa được xén.

Vi dụ 3.1: Vẽ hình

Command. TR↵

——————- : <Dủng chuột trái chọn phần cần cắt>

——————: ↵J <Enter đẻ kết thủc>

Vi dụ 3.2: Vẽ hình 3.4

Command: TR↵

—————–: Chọn 2 đường thẳng L1 và L2. chọn xong nhấn Enter

—————–: Dùng chuột trái chọn phần cần cắt C1 và C2

——————: ↵ Enter để kết thúc

Ghi chú: Có thể chỉ từng đốitượng một để cắt chọn nhiều đối tượng để cắt một lần.

Lệnh kéo dài đối tượng (EXTEND)

Lệnh Extend dùng để kéo dài một đối tượng đến giao với các cạnh biên.

Command: EX↵

Current settings: Projection = Lies Ẹdge = None

Select boundary edges…

Select objects: <Chọn đối tượng biên>.

Select objects: <Tiếp tục chọn đối tượng làm đường biên hoặc ENTER để kết thúc việc lựa chọn>.

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:

<Chọn đối tượng cần kéo dài>.

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: <Tiếp tục chọn đối tượng cần kéo dài hoặc ENTER để kết thúc lệnh>.

Các lựa chọn:

  • Edge: Dùng để kéo dài một đối tượng đến một đối tượng mà trên màn hình không giao với nó.
  • Project: Tưong tự như lựa chọn Projectmode lệnh Trim
  • Undo: Dùng đẻ huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện.

Ví dụ 3.3:

Command: EX↵

—————– : <Chọn đối tượng có dấu ô vuông>

—————– : <Chọn đối tượng cố dấu gach chéo>

—————– : ↵ <Enter để kết thúc>.

Ghi chú: Có thể chỉ từng đối tượng một để kéo dài hoặc chọn 2 điểm xác định khung cửa sổ để kéo dài nhiều đối tượng một lần.

 


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of