Nội dung tài liệu:

 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Nguyên lý làm việc của lò hơi
 • Chương 3: Nhiên liệu và hiệu quả làm việc nhiên liệu
 • Chương 4: Các phần tử của lò hơi
 • Chương 5: Chất lượng nước và hơi của lò
 • Chương 6: Tuốc bin hơi và khí
 • Chương 7: Tuốc bin nhiều tầng
 • Chương 8: Cấu trúc, thiết bị phụ và điều chỉnh tuốc bin
 • Chương 9: Thiết bị tuốc bin khí
 • Chương 10: Nhà máy nhiệt điện
 • Chương 11: Sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện

Download tài liệu.

Nhiệt điện