Không chạy file được file cài đặt Revit MEP

Nguyên nhân:

  • Không hiểu tên thư mục cài đặt

Giải pháp:

  • Đặt lại tên thư mục cài đặt
  • Tên thư mục chứa file cài đặt không dấu, không có ký tự đặt biệt
  • Đường dẫn không được dài quá

Tải bản Revit MEP đầy đủ

Không chạy được file cài đặt Revit MEP
Đánh giá bài viết

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !