Hệ đào tạo dài hạn: 1 năm
Tổng số tín chỉ: 22

Đối tượng tham gia khóa học

Tốt nghiệp Phổ thông trung học

Nội dung khóa học

Học Phần: Vẽ kỹ thuật (3 tín chỉ )

Học Phần: Hệ thống cơ điện công trình (3 tín chỉ)

Học Phần: Thực tế công trình (2 tín chỉ)

Học Phần: Triển khai Bản vẽ shopdrawing hệ thống M&E trên Autocad (4 tín chỉ)

Học Phần: Triển khai Bản vẽ shopdrawing hệ thống M&E trên Revit MEP (6 tín chỉ)

Học Phần: Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ)