Lĩnh vực: Lĩnh vực xây dựng

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ cá nhân hạng II, III

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được cá nhân nộp tại Sở Xây dựng nếu chứng chỉ là hạng II hoặc III. Sở Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp chứng chỉ cho cá nhân theo yêu cầu.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Công dân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ tới Sở Xây dựng.
 • Bước 2: Bộ phận sát hạch kiểm tra hồ sơ hợp lệ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định.
 • Bước 3: Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương.
  Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.
  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.
 • Bước 4: Sau khi tổ chức sát hạch, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề tổng hợp, trình kết quả sát hạch để Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 5: Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 6: Công dân nhận chứng chỉ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
 2. Chứng chỉ cũ đối với trường hợp đề nghị cấp bổ sung nội dung hành nghề.
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung lĩnh vực hoạt động đối với trường hợp đề nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 • Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Biểu mẫu đính kèm

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề của cá nhân trong nước hạng II, III

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được cá nhân nộp tại Sở Xây dựng nếu chứng chỉ là hạng II hoặc III. Sở Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp chứng chỉ cho cá nhân theo yêu cầu.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Công dân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ tới Sở Xây dựng.
 • Bước 2: Bộ phận sát hạch kiểm tra hồ sơ hợp lệ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định.
 • Bước 3: Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương.
  Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.
  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.
 • Bước 4: Sau khi tổ chức sát hạch, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề tổng hợp, trình kết quả sát hạch để Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề.
  Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 5: Bộ Xây dựng phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 6: Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 7: Công dân nhận chứng chỉ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn sử dụng.
 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm về công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 • Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Biểu mẫu đính kèm

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !