Tuỳ quy mô của công trình lớn hay nhỏ mà các bước thiết kế có thể phân ra tỷ mỉ hoặc gộp một số bước với nhau.

Nhìn chung, các bước thiết kế cung cấp điện có thể phân ra như sau:

Bước 1. Thu thập dữ liệu ban đầu

 • Nhiệm vụ, mục đích thiết kế cung cấp điện
 • Đặc điểm quá trình công nghệ của công trình sẽ được cung cấp điện
 • Dữ liệu về nguồn điện: công suất, hướng cấp điện, khoảng cách đến hộ tiêu thụ
 • Dữ liệu về phụ tải: công suất phân bố, phân loại hộ tiêu thụ.

Bước 2. Tính phụ tải tính toán

 • Danh mục thiết bị điện
 • Tính phụ tải động lực
 • Tính phụ tải chiếu sáng.

Bước 3. Chọn trạm biến áp, trạm phân phối

 • Dung lượng, số lượng, vị trí của trạm biến áp, trạm phân phối
 • Số lượng, vị trí của tủ phân phối, tủ động lực ở mạng hạ áp.

Bước 4. Xác định phương án cung cấp điện

 • Mạng cao áp
 • Mạng hạ áp
 • Sơ đồ nối dây của trạm biến áp, trạm phân phối

Bước 5. Tính toán ngắn mạch

 • Tính toán ngắn mạch trong mạng cao áp
 • Tính toán ngắn mạch trong mạng hạ áp

Bước 6. Lựa chọn các thiết bị điện

 • Lựa chọn máy biến áp
 • Lựa chọn tiết diện dây dẫn
 • Lựa chọn thiết bị điện cao áp
 • Lựa chọn thiết bị điện hạ áp

Bước 7. Tính toán chống sét và nối đất

 • Tính toán chống sét cho trạm biến áp
 • Tính toán chống sét cho đường dây cao áp
 • Tính toán nối đất trung tính của máy biến áp hạ áp

Bước 8. Tính toán tiết kiệm điện và nâng cao hệ số công suất cos φ

 • Các phương pháp tiết kiệm điện và nâng cao hệ số công suất cos φ tự nhiên
 • Phương pháp bù bằng tụ điện bù: xác định dung lượng bù, phân phối tụ điện bù trong mạng cao áp và hạ áp

Bước 9. Bảo vệ rơle và tự động hoá

 • Bảo vệ rơle cho máy biến áp, đường dây cao áp, các thiết bị điện có công suất lớn, quan trọng
 • Các biện pháp tự động hoá
 • Các biện pháp thông tin điều khiển

Bước 10. Hồ sơ thiết kế cung cấp điện

 • Bảng thống kê các dữ liệu ban đầu
 • Bản vẽ mặt bằng công trình và phân bố phụ tải
 • Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cung cấp mạng cao áp, mạng hạ áp, mạng chiếu sáng
 • Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ đi dây của mạng cao áp, mạng hạ áp, mạng chiếu sáng.
 • Bản vẽ chi tiết các bộ phận như bảo vệ rơle, đo lường, tự động hoá, nối đất, thiết hị chống sét v.v…
 • Các chỉ dẫn về vận hành và quản lý hệ thống cung cấp điện

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !