Định nghĩa

Bảo vệ cắt nhanh là bảo vệ tác động không có thời gian khi dòng điện qua chỗ đặt bảo vệ vượt quá trị số định trước, gọi là dòng điện chỉnh định.

Bảo vệ cắt nhanh là bảo vệ thực hiện tính chọn lọc bằng cách chọn dòng điện khởi động lớn hơn dòng ngắn mạch lớn nhất ở cuối khu vực bảo vệ.

IKđ = kat .Imax(3)

Trong đó:

  • Imax(3) là dòng NM 3 pha max ở cuối đường dây được bảo vệ.
  • kat là hệ số an toàn, kat =1,3 – 1,5.

Kiểm tra độ nhạy: Imin(2) là dòng NM 2 pha min tại điểm đặt bảo vệ.

Để đảm bảo tính chọn lọc:

  • Một nguồn cấp: công thức trên
  • Hai nguồn cấp theo sơ đồ sau:

đảm bảo tính chọn lọc

Lưu ý: Trên HTĐ lưới chuyên tải và phân phối đa số vận hành mạch vòng vì vậy để đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ cắt nhanh trong mọi trường hợp phải tính dòng ngắn mạch cung cấp từ 2 phía trong chế độ max để chọn dòng khởi động. Nếu có nghi ngờ (Hình vẽ) phải tính Imax(3) tại B do nguồn A và nguồn B cung cấp. 

  • Đối với bảo vệ cắt nhanh trong chế độ vận hành của hệ thống phạm vi bảo vệ tối đa  70% chiều dài đường dây được bảo vệ để tránh bảo vệ cắt nhanh tác động khi ngắn mạch đầu đường dây đối diện (không chọn lọc).
  • Đối với bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc cần phải tính dòng điện khởi động chính xác hơn. Chọn đường đặc tính của từng bảo vệ cho phù hợp đảm bảo bảo vệ gần điểm ngắn mạch tác động trước. 
  • Để bảo vệ cắt nhanh có tác dụng trong mọi trường hợp đều phải kiểm tra đảm bảo độ nhạy.

Sơ đồ nguyên lý

sơ đồ nguyên lý

RI: Rơ le quá dòng;
RG: Rơ le trung gian.

Hình 1a là sơ đồ nguyên lý của bảo vệ cắt nhanh tác động tức thời, hình 1b là sơ đồ nguyên lý của bảo vệ của bảo vệ cắt nhanh có thời gian (ở sơ đồ này có thêm bộ phận tạo thời gian trễ).

Đối với mạng điện có điểm trung tính nối đất trực tiếp, sơ đồ 3 pha được sử dụng để chống tất cả các dạng ngắn mạch, sơ đồ sao khuyết được sử dụng để chống ngắn mạch giữa các pha.

Đối với mạng trung tính cách ly thì sử dụng sơ đồ hai pha để chống ngắn mạch giữa các pha.

Nguyên tắc chọn dòng khởi động

Do thời gian tác động ngắn nên để đảm bảo tính chọn lọc cần giới hạn vùng tác động của bảo vệ cắt nhanh sao cho nó không được tác động khi có ngắn mạch ở những phần tử kề có bảo vệ với thời gian tác động bằng hoặc lớn hơn bảo vệ cắt nhanh đang xét. Muốn vậy phải chọn dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh lớn hơn dòng điện ngắn mạch cực đại ở cuối vùng đang xét.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !