Quá tải bình thường

Quy tắc 3%:

Cho phép máy biến áp quá tải 3% về dòng điện so với định mức cho mỗi 10% giảm hệ số điều kiến phụ tải hằng ngày so với 100%

Quy tắc 1%:

Nếu như về mùa hè máy biến áp làm việc non tải thì về mùa đông cho phép làm việc quá tải. Trên cở sở tính toán về độ già cỗi cách điện, cho phép máy biến áp được quá tải theo quy tắc 1%:

  • Trong 4 tháng mùa hè máy biến áp làm việc non tải bao nhiêu phần trăm so với định mức thì mùa đông nó có thể quá tải bấy nhiêu phần trăm.
  • Có thể tính kết hợp cả hai qui tắc này, nhưng trị số quá tải tổng cộng về mùa đông không được quá 30% và riêng theo qui tắc 1% không được quá tải quá 15%

Quá tải sự cố

Quá tải sự cố máy biến áp không phụ thuộc đồ thị phụ tải trước khi sự cố, cũng không phụ thuộc và nhiệt độ môi trường xung quanh, vị trí lắp đặt máy biến áp. Đối với máy biến áp dầu làm mát bằng không khí và nếu trong hệ thống có máy biến áp lưu động dự trữ thì cho phép quá tải sự cố 40% trong những giờ phụ tải cực đại, quá tải này cho phép trong 5 ngày đêm liền và mỗi ngày đêm không quá 6 giờ, nếu hệ số điên kín đồ thị phụ tải của máy biến áp trong điền kiện quá tải không vượt quá 0,75:

Kđk = Itb / 1,4 Iđm ≤ 0,75

Theo qui trình ΓOCT của Liên xô, các máy biến áp có công suất S≤250MVA cho phép được quá tải sự cố như sau: 

Các phương pháp tính quá tải máy biến áp

Khi quá tải như vậy thì tất nhiên độ già cỗi cách điện tăng lên và tuổi thọ sẽ giảm. Khi quá tải sự cố 40%, người ta thấy rằng tuổi thọ sẽ giảm đi hàng tháng nếu quá tải 1 giờ; nếu quá tải từ 5 đến 6 giờ thì tuổi thọ giảm cả nửa năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá tải sự cố hiếm xảy ra, thường không quá 2 đến 3 lần trong suốt thời gian phục vụ của máy biến áp, và trong tình trạng làm việc bình thường độ già cỗi cách điện thường nhỏ hơn định mức nhiều lần, nên xét chung lại vẫn cho phép máy biến áp được quá tải sự cố 40%

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !