Tính phụ tải tính toán cho thiết bị điện một pha

Nếu trong mạng có các thiết bị điện một pha thì ta phải phân phối các thiết bị đó lên ba pha của mạng sao cho mức độ không cân bằng giữa các pha là ít nhất. Khi đó:

a)  Nếu tại điểm cung cấp (tủ phân phối, đường dây chính v.v…) phần công suất không cân bằng bé hơn 15% tổng công suất tại điểm đó thì các thiết bị một pha được coi như thiết bị ba pha có công suất tương đương, tức là nếu:

∑Pkhông cân bằng ≤ ∑0,15 Pcân bằng

thì phụ tải không cân bằng được tính toán như phụ tải cân bằng.

b)  Nếu phần công suất không cân bằng lớn hơn 15% tổng công suất các thiết bị ở điểm xét, thì phụ tải tính toán quy đổi về ba pha Ptt(3 pha) của các thiết bị một pha được tính như sau:

+ Trường hợp thiết bị một pha nối vào điện áp pha của mạng điện thì:

Ptt (3 pha) = 3P1 pha (max) 

Với P1 pha (max)  – tổng công suất các thiết bị một pha của pha có phụ tải lớn nhất.

+ Trường hợp thiết bị một pha nối vào điện áp dãy của mạng  thì:

Ptt (3 pha)= √3 . P1 pha

+ Trường hợp trong mạng vừa có thiết bị một pha nối vào điện áp pha lại vừa có thiết bị một pha nói vào điện áp dây, thì ta phải quy đổi các thiết bị nối vào điện áp dây thành thiết bị nối vào điện áp pha.

Phụ tải tính toán một pha bằng tổng phụ tải của thiết bị một pha nối vào điện áp pha và phụ tải quy đổi của thiết bị một pha nối vào điện áp dây. Sau đó, ta sẽ tính phụ tải ba pha bằng 3 lần phụ tải của pha có phụ tải lớn nhất.

Hệ số quy đổi phụ tải một pha nối vào điện áp dây thành phụ tải một pha nối vào điện áp pha của mạng.

Hệ số quy đổi phụ tải một pha nối vào điện áp dây thành phụ tải một pha nối vào điện áp pha của mạng

Ví dụ. Một mạng có thiết bị một pha nối vào điện áp dây Uab, Uac và điện áp pha Uao .Hãy quy đổi về phụ tải pha A.

Giải : Phụ tải tác dụng của pha a:

Ppha .a = Pab • p(ab)a + PacP(ac)a + Pao

Phụ tải phản kháng của pha a:

Qpha.a = Qab • q(ab)a + Qacq(ac)a + Qao

Trong đó :

  • Pab, Pac, Qab, Qac – tổng công suất tác dụng và phản kháng của các thiết bị một pha nối vào điện áp dây Uab và Uac
  • Pao, Qao – tổng công suất tác dụng và phản kháng của các thiết bị một pha nối vào điện áp pha Uao

Các P(ab)a; P(ac)a; q(ab)a và q(ac)a – là các hệ số quy đổi tra cứu bảng trên.

Tính phụ tải đỉnh nhọn

Phụ tải cực đại kéo dài trong thời gian từ 1 ÷ 2 giây thì gọi là phụ tải đỉnh nhọn. Phụ tải đỉnh nhọn thường được tính dưới dạng dòng điện đỉnh nhọn Iđn . Dòng điện này dùng để kiểm tra bộ lệch điện áp, chọn các thiết bị bảo vệ tính toán tự khởi động của động cơ v v…

Ngoài việc quan tâm đến giá trị Iđn, ta cần phải quan tâm đến tần số xuất hiện của nó. Dòng điện đỉnh nhọn xuất hiện khi động cơ khởi động, lò hồ quang hay máy hàn làm việc.

Đối với một máy, dòng điện đỉnh nhọn chính là dòng điện mở máy.

Iđn = Imm = kmm . Iđm

Trong đó

  • kmm – bội số mở máy của động cơ.

Khi không có số liệu chính xác thì bội số mở máy có thể lấy như sau:

– Đối với động cơ điện không đồng bộ rôto lồng sóc:

kmm = 5 + 7

–  đối với động cơ điện một chiều hoặc động cơ không đồng bộ rôto dây quấn : kmm = 2,5

Đối với máy biến áp và lò điện hồ quang kmm ≥ 3 (theo lý lịch máy tức là không quy đổi về ε% = 100%)

Đối với một nhóm máy, dòng điện đỉnh nhọn xuất hiện khi máy có dòng diện mở máy lớn nhất trong nhóm mở máy, còn các máy khác làm việc bình thường. Do đó công thức tính như sau:

Iđn = Imm(max) + (Itt – ksd Idm(max)

Ở đây

  • Imm(max) dòng điện mở máy lớn nhất trong các dòng diện mở máy của các động cơ trong nhóm.
  • Itt – dòng điện tính toán cùa nhóm máy.
  • ksd – hệ số sử dụng của động cơ có dòng điện mớ máy lớn nhất.
  • Iđm(max) — dòng diện định mức của động cơ có dòng diện mở máy lớn nhất đã quy đổi về chế độ làm việc dài hạn

Trong một số trướng hợp đặc biệt như: hộ tiêu thụ có phụ tải xung kích (ví dụ : lò hồ quang mạnh, các bộ truyền động biến đổi chính không có bánh đà của máy càn thép liên hởp) thì dòng diện đỉnh nhọn sẽ được tính toán theo phương pháp đặc biệt.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !