• Mạng điện một pha cách điện với đất
  • Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất

Mạng điện một pha cách điện đối với đất

Xét mạng điện một pha cách điện đối với đất như hình vẽ trong mạng điện này mỗi pha ngoài điện trở cách điện r1,r2 còn có điện dung đối với đất C1, C2

 

Hình: Chạm vào một dây của mạng điện một pha

Hình: Chạm vào một dây của mạng điện một pha

Điện dẫn toàn phần của mỗi pha đối với đất

Điện dẫn của người

Điện dẫn tương đương:

Ta có : U10, U20: điện áp của pha 1 và pha 2 so với đất

I1, I2,I3: dòng điện qua Y1, Y2 và qua người

Theo sơ đồ thay thế tương đương ta có:

Dòng điện qua người Ing ta có thể tính được như sau:

Trong mạng điện ta có:

Suy ra:

Hay:

Từ công thức ta xét các trường hợp sau:

Mạng điện có điện dung bé:

Đây là các đường dây trên không có điện áp <1000v chiều dài ngắn

do đó lúc này dòng điện qua người:

Mạng điện có điện dung lớn:

  • mạng điện đường dây trên không có điện áp> 1000V có cách điện tốt.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !