Đặc tính tĩnh của phụ tải ở một nút nào đó là quan hệ giữa công suất tác dụng và công suất phản kháng của phụ tải đối với điện áp tại nút đó khi tần số cho biết hoặc đối với tần số khi điện áp cho biết. Sở dĩ gọi là đặc tính tĩnh vì phụ tải được xét ở chế độ làm việc xác lập.

Nếu phụ tải ở chế độ quá độ còn phải xét đến tốc độ biến đổi của các thông số và ta sẽ có những đường đặc tính động của phụ tải.

Đặc tính động của phụ tải là quan hệ giữa công suất phụ tải đối với tần số, điện áp và các đạo hàm của chúng

Khi chế độ của hệ thống điện thay đổi thì trong phụ tải cũng xảy ra các quá trình quá độ. Các quá trình này thường không được xét riêng cho từng thiết bị dùng điện riêng biệt mà được xét chung cho từng nhóm lớn phụ tải cùng được cung cấp điện từ một nút phụ tải nào đó. Mỗi nút phụ tải như vậy là một phụ tải tổng hợp bao gồm nhiều loại phụ tải khác nhau như: động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ, máy bù đồng bộ, tụ điện, ánh sáng, lò điện,… Các thành phần trung bình của các loại thiết bị dùng điện trong một nút phụ tải tổng hợp 110KV tính theo phần trăm công suất như trong bảng sau:

Việc xây dựng đặc tính phụ tải tổng hợp rất khó khăn, cho nên người ta chỉ xây dựng các đường đặc tính gần đúng dựa vào các đặc tính của từng loại phụ tải và tỉ lệ tham gia của nó vào đồ thị phụ tải tổng.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !