Việc thanh toán tạm ứng tiền vật liệu được thực hiện như thế nào

Câu hỏi:

Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu mua toàn bộ vật liệu chính trước để tránh việc trượt giá, sau đó việc thanh toán theo giai đoạn sẽ được xử lý như thế nào? Vì thông thường thanh toán giai đoạn thì giá vật tư phải là giá theo thời điểm nghiệm thu công việc?

Trả lời:

Trường hợp này cần có sự đồng ý của Chủ đầu tư trong chủ trương thanh toán:

Nhà thầu cần có công văn tờ trình xin CĐT thanh toán tạm ứng

CĐT đồng ý chủ trương thanh toán và yêu cầu Nhà thầu lập hồ sơ

Hồ sơ bao gồm: Khối lượng vật liệu nhập về công trường bao gồm phiếu nhập kho và hóa đơn chứng từ

Việc thanh toán do Chủ đầu tư xác nhận có thể là toàn bộ hoặc 80-90% tùy theo chủ trương;

Việc thanh toán với nhiều nhà thầu sẽ cần xem xét hóa đơn, chọn hóa đơn thấp nhất hoặc cần có việc thẩm định phê duyệt giá của Chủ đầu tư

Việc thanh toán giai đoạn về sau sẽ bỏ giá trị phần vật liệu chính đã được thanh toán trong các công tác nêu trên. Nhà thầu cần có giải pháp đàm phán với Chủ đầu tư về cách thức thanh toán để đỡ thiệt thòi nhất. Vì Nhà thầu xứng đáng được hưởng những khoản chi phí đuôi đi kèm (Chi phí TT khác, Chi phí chung, Lãi tính trước, Lán trại)

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !