Theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 “Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình”. Cấu thành nên giá ca máy gồm 5 thành phần: chi phí (CP) khấu hao, CP sửa chữa, CP lượng thợ lái, CP nhiên liệu-năng lượng, CP khác:

CCM  = CKH+ CSC+ CNL+ CTL+ CCPK

Trong đó:

 • CCM là giá ca máy
 • CKH là chi phí khấu hao
 • CSC là chi phí sửa chữa
 • CNL là chi phí nhiên liệu, năng lượng
 • CTL là chi phí thợ lái máy
 • CCPK là chi phí khác

Trong bài phân tích dưới đây, ta sẽ sử dụng các kỹ hiệu sau:

 • G: Nguyên giá
 • N: Số ca/Năm
 • r: hệ số thu hồi = 100% – giá trị thu hồi (%)
 • k1: Định mức khấu hao năm
 • k2: Định mức sửa chữa năm
 • k3: Định mức chi phí khác năm

Các khoản chi phí được tính cụ thể theo thông tư 06 như sau:

Chi phí khấu hao (CKH)

CKH = [(Nguyên giá – Giá trị thu hồi) x Định mức khấu hao năm] / Số ca năm

Giá trị thu hồi (đồng)  = % Thu hồi x Nguyên giá
<=> Giá trị thu hồi (đồng)  = (1 – (1 – %thu hồi)) x Nguyên giá
<=> Giá trị thu hồi (đồng)  = (1 – hệ số thu hồi) x Nguyên giá
=> Nguyên giá – Giá trị thu hồi = Nguyên giá – (1 – hệ số thu hồi) x Nguyên giá = (hệ số thu hồi) x Nguyên giá = r x G

Nên ta có chi phí khấu hao tính bởi biểu thức:

CKH = rGk1/N

Chi phí sửa chữa (CSC)

CSC = [Nguyên giá x Định mức sửa chữa năm] / Số ca năm

CSC= Gk2/N

Chi phí nhiên liệu – năng lượng (CNL)

CNL = Định mức tiêu hao nhiêu liệu, năng lượng x Giá nhiên liệu, năng lượng x Kp

Trong đó:

 • Kp: Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc.

Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc được quy định như sau:

 • Động cơ Xăng: 1,03
 • Động cơ Diezel: 1,05
 • Động cơ Điện: 1,07

Chi phí thợ điều khiển máy(CTL)

Công thức xác định chi phí tiền lương thợ điều khiển máy

Chi-phí-thợ-điều-khiển-máyCTL

Trong đó:

 • Ni : Số lượng thợ điều khiển máy loại i
 • CTLi : Đơn giá tiền lương ngày công thợ điều khiển máy loại i
 • n : Số lượng loại thợ điều khiển máy trong ca

Chi phí khác (CCPK)

CCPK= [Nguyên giá x Định mức chi phí khác năm] / Số ca năm

CCPK = Gk3/N

Từ các biểu thức này ta sẽ xây dựng được biểu thức tính giá ca máy như sau:
CCM  = CKH+ CSC+ CNL+ CTL+ CCPK
CCM  = rGk1/N+ Gk2/N+ CNL+ CTL+ Gk3/N
CCM  =[rk1+ rk2 + rk3]
G/N+ CNL+ CTL

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !