Bạn có thể điều khiển sự hiển thị của các lớp có trong xref để bạn có thể chỉ nhìn thấy các lớp cần thiết mà thôi. Có một số tính năng cho phép bạn điểu chỉnh quá trình hiển thị của xref, điều khiển khung nhìn xref, làm tăng tốc độ hiển thị của các xref quá lớn.

1. Xref và các thành phần hiển thị phụ thuộc

Các thành phần phụ thuộc (Dependent Symbol) là các mục được đặt tên trong có trong bản vẽ, chẳng hạn như lớp, kiểu văn bản, kiểu ghi kích thước,… Khi bạn gắn (Attach) một bản vẽ thì các thành phần phụ thuộc này sẽ được liệt kê trong bản vẽ chính. Ví dụ trong layer control sẽ hiển thị các lớp của xref. Các thành phần phụ thuộc có tên theo định dạng Xref_Name|Symbole_Name. Hệ thống tên này có giúp ta phân biệt các thành phần của xref với các thành phần của bản vẽ chính.

2. Xref và lớp

Bạn có thể bật tắt hoặc làm đông các lớp của xref. Bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính thông qua hộp thoai Layer Properties Manager. Theo mặc định thì các thay đổi này chỉ có tính tạm thời. Khi bạn mở bản vẽ lần sau thì xref được tải vào bản vẽ chính và các xác lập lại trở lại như ban đầu. Tuy nhiên bạn cũng có thể lưu giữ các xác lập của bạn bằng cách thay đổi biến hệ thống Visretain bằng 1. Biến này sẽ có ý nghĩa khi bạn ghi bản vẽ lại, nghĩa là trước đó bạn thay đổi biến này như thế nào đi chăng nữa, trước khi ghi bản vẽ lại AutoCAD sẽ kiểm tra giá trị của biến này để quyết định có ghi lại sự thay đổi của bạn hay không.

3. Lệnh Xbin

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Xbind để chỉ nhập các thành phần cần thiết từ bản vẽ tham khảo vào bản vẽ chính. Điều này sẽ giúp bạn có thể làm việc trực tiếp với một tập hợp thống nhất các thành phần trong bản vẽ hiện hành và xref.

Chọn đối tượng cần chuyển rồi ấn phím Add-> để chuyển sang bản vẽ hiện hành. Tương tự ta có thể loại bỏ các đối tượng đã chuyển bằng nút <-Remove.

4. Tham chiếu vòng

Nếu bản vẽ a có chứa bản vẽ b như một tham chiếu ngoài. Bản vẽ b lại chứa bản vẽ a như tham chiếu ngoài, như vậy ta có một tham chiếu vòng. Tham chiếu vòng có thể tồn tại cho ba hoặc nhiều hơn các xref cũng như kho bạn có các xref lồng. AutoCAD sẽ dò tìm các tham chiếu vòng và cố tải nó lên khi có thể. Nếu bạn cố tải nó lên như vậy thì AutoCAD sẽ có thông báo như hình vẽ dưới:

Click nút Yes để tiếp tục tải xref.

Breaking circular reference from “tên bản vẽ xref” to “current drawing”.

Nếu click nút No thì bản vẽ sẽ không được tải và AutoCAD sẽ thông báo như sau :

Warning: Circular reference from “tên bản vẽ xref” to “current drawing”.

Regenerating model.

5. Xén các xref

Lệnh Xclip : điều khiển sự hiển thị của một Xref hay bolck. File tham khảo ngoài có thể được hiển thị một phần hay toàn bô. Sử dụng lệnh Xclip để xác định đường bao xén (clipping boundary). Các đối tượng nằm trong đường bao xén sẽ được hiển thị và những vùng nằm ngoài sẽ không được hiển thị. Các đối tượng hình học của Xref sẽ không thay đổi, ta chỉ điều chỉnh sự hiển thị của xref mà thôi.

Lệnh Xclip tạo mới, hiệu chỉnh, xóa các đường bao xén.

Command: xclip

Select objects: 1 found ( chọn các xref hoặc block)

Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total

Select objects:

Enter clipping option (chọn các chức năng dưới đây)

[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:

New boundary : dòng nhắc sau sẽ được hiện lên

[Select polyline/Polygonal/Rectangular] <Rectangular>:

 • Select polyline : chọn một đường Polyline sắn có làm đường bao, đa tuyến có thể kín hoặc cũng có thể là một đa tuyến hở.
 • Polygonal : chọn các đỉnh của một hình đa giác làm đường bao.
 • Rectangular : chọn các đỉnh của một hình chữ nhật.

ON/OFF : điều chỉnh sự hiển thị của xref.

 • ON : sẽ hiện lên phần của xref nằm trong đường bao
 • OFF : sẽ hiện lên toàn bộ xref.

Clipdepth : cho phép chọn mặt phẳng xén (cliping plane) nằm trước hoặc sau xref (chức năng này của block cũng có  trong lệnh Dview). Clipd depth chỉ dùng cho vẽ 3D. Dòng nhắc sau sẽ xuất hiện :

Delete : lựa chọn này dùng để xóa đường bao hiện có, khi nào đó ta quan sát toàn bộ xref hoặc block. Lưu ý là lệnh Erase không thể xóa đường bao xén.

Generate Polyline : AutoCAD sẽ tạo ra một đường đa tuyến dọc theo đường bao xén. Đa tuyến mới sẽ có nhiều màu, dạng đường, chiều rộng nét in và các trạng thái của lớp hiện hành. Ta có thể hiệu chỉnh lai đường bao bằng cách hiệu chỉnh lại đa tuyến này sau đó chỉnh lại đường bao xén bằng lựa chọn Seclect polyline của lệnh Xclip.

Biến Xclipframe :

Biến này dùng để kiểm tra sự hiển thị của đường bao xén được tạo bởi lệnh xclip.

 • Xclipframe = 1 : sẽ hiện lên đường bao xén.

Xclipframe = 1 : đường bao xén sẽ không được hiện lên.

6. Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn

Để giảm bớt thời gian AutoCAD tái tạo lại bản vẽ, bạn có thể sử dụng một số tính năng sau để tăng tốc độ hiển thị bản vẽ.

 • Tính năng tải bản vẽ theo yêu cầu (Demand loading). Tính năng này cho phép AutoCAD chỉ tải các đối tượng cần được hiển thị của xref.
 • Chỉ mục không gian (spatial index) được tạo ra khi bạn lưu bản vẽ. Chỉ mục này chỉ được tạo ra khi ta sử dụng tính năng (demand loading). Khi lưu bản vẽ AutoCAD sẽ lưu cùng với chỉ mục về cách thức tải các xref. AutoCAD dựa trên chỉ mục này để quy định những phần nào của xref sẽ được đọc lên để hiển thị.
 • Chỉ mục lớp (layer index) cũng được tạo ra trong khi ta lưu bản vẽ. AutoCAD sẽ sử dụng chỉ mục này để lưu lại các layer bị đóng hoặc bị đóng băng. Tính năng này sẽ quy định mức độ xref cần được đọc để bản vẽ được hiển thị nhanh hơn.

Tính năng này chỉ thực sự có hiệu lực khi :

 • Tính năng Demand loading phải được kích họat trong bản vẽ hiện hành.
 • Xref phải được lưu với chỉ số không gian hoặc chỉ số lớp.
 • Xref phải được xén (với chỉ mục không gian) và có lớp đóng băng hoặc đóng (với chỉ mục lớp).

Tính năng Demand Loading :

Kích họat tính năng này bằng lựa chọn : Tools|Options|Open and Save. Trong danh sách thả xuống của Demand load xrefs chọn

Enabled : Những người khác trong mạng hệ thống có thể mở bản vẽ xref này nhưng họ không thể hiệu chỉnh file khi bạn đang tham chiếu đến nó.

 • Enabled with copy : AutoCAD sẽ tạo ra file nháp (makes a temporary copy of the externally referenced file and demand loads the temporary file) Xref sẽ được tải vào bản vẽ chính như một bản copy. Khi đó những người khác trong mạng hệ thống có thể hiệu chỉnh bản vẽ gốc này.
 • Disabled : toàn bộ bản vẽ xref sẽ được đọc, toàn bộ layer cũng sẽ được đọc vào bản vẽ chính.

Bạn có thể bật chức năng này trước khi bạn tải một xref chứ không nhất thiết phải bật chế độ này trong suốt thời gian làm việc.

Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay

 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of