Xác định lưu lượng nước tính toán

Lượng nước tính toán cho khu dân cư có thể xác định theo công thức:

Qmax.ngàyđêm = (qtbN/1000).Kng;    m3/ngày đêm

Qmax.h = (Qmax.ngàyđêm/24).Kh;    m3/h

qmax.s = (Qmax.h . 1000)/3600;    l/s

Trong đó:

 • Qmax.ngàyđêm; Qmax.h; qmax.s – Lưu lượng nước lớn nhất ngày đêm, giờ và giây
 • Kng , Kh – Hệ số không điều hòa ngày đêm, giờ;
 • qtb – Tiêu chuẩn dùng nước trung bình (l/người ngày đêm)
 • N – Dân số tính toán của khu dân cư (người)

Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây có thể tính theo công thức sau:

Qt.max.ng = 10.F.qt ;    m3/ngày đêm

Qt.max.h = Qt.max.ng/T ;    m3/h

qt.max.s = Qt.max.ng.1000/3600 ;    l/s

Trong đó:

 • Qt.max.ng; Qt.max.h; qt.max.s : Lưu lượng nước tưới lớn nhất ngày đêm, giờ và giây
 • F : Diện tích cây xanh hoặc mặt đường cần tưới, ha
 • qt : Tiêu chuẩn nước tưới, (l/m2 ngày đêm)
 • T : Thời gian tưới trong ngày, (giờ)

Lưu lượng nước dùng cho sản xuất thường người ta coi như phân bố đều trong quá trình sản xuất và được xác định theo tiêu chuẩn tính trên đơn vị sản phẩm

Áp lực nước trong mạng lưới cấp nước

Muốn đưa nước tới các nơi tiêu dùng thì tại mỗi điểm của mạng lưới cấp nước bên ngoài phải có một áp lực tự do cần thiết. Áp lực này do máy bơm hoặc đài nước tạo ra.

Muốn việc cấp nước được liên tục thì áp lực của máy bơm hoặc chiều cao của đài nước phải đầy đủ để đảm bảo đưa nước tới những vị trí bất lợi nhất của mạng lưới, tức là điểm đưa nước tới ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất so với trạm bơm hoặc đài nước, đồng thời tại điểm đó phải có một áp lực tự do cần thiết để đưa nước tới các thiết bị dụng cụ vệ sinh đặt ở vị trí  bất lợi nhất bên trong nhà.

Áp lực tự do cần thiết tại vị trí bất lợi nhất trên mạng lưới cấp nước bên ngoài, còn gọi là áp lực cần thiết của ngôi nhà, có thể lấy sơ bộ như sau: nhà một tầng 10m, nhà hai tầng 12m, nhà 3 tầng 16m… cứ như vậy khi tăng thêm một tầng thì áp lực cần thiết tăng thêm 4m.

Trong hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực cần thiết ở các cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất tối thiếu phải là 10m. Còn trong trường hợp chữa cháy áp lực cao, áp lực cần thiết của cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất phải đảm bảo đưa nước qua ống vải gai chữa cháy (l = 50 ÷ 100m) đến vị trí bất lợi nhất của ngôi nhà có cháy và tại đó cũng phải có áp lực đầy đủ tối thiểu là 10m.

Để dễ theo dỗi mối liên hệ về phương diện áp lực giữa các công trình cấp nước có thể xem sơ đồ giới thiệu dưới.

Sơ đồ liên hệ về phương diện áp lực giữa các công trình của hệ thống cấp nước

Từ sơ đồ trên ta có thể tính được chiều cao đặt đài nước Hđ và áp lực công tác của máy bơm:

Hđ + Zđ = Znh + Hnhct + h1

Hđ = Znh – Zđ + Hnhct + h1

Hb + Zb = Hđ + hđ + Zđ + h2

Hb = Zđ – Zb + Hđ + h2 + hđ

Trong đó:

 • Zb; Zđ; Znh – Cốt mặt đắt tại trạm bơm, đài nước và ngôi nhà bất lợi nhất
 • Hnhct – Áp lực cần thiết của ngôi nhà bất lợi nhất
 • Hđ; Hb;- Độ cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm
 • hđ – Chiều cao của thùng chứa nước trên đài
 • h1 – Tổng số tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước tự đài đến ngôi nhà bất lợi nhất
 • h2 – Tổng số tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ trạm bơm đến đài.
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !