Các phương pháp kéo dây

Có 3 phương pháp kéo dây:

Phương pháp 1: kéo dây bằng xe kéo

 • Đội thi công tối thiểu phải có từ 3 người làm và một xe kéo dây có người điều khiên. Xe kéo phải có tời chịu lực.
 • Tổng trọng lượng cửa xe kéo phải bằng 1,5 lần lực căng của một dây dẫn trong khi kéo 3 dây dẫn.
 • Tất cả các dây dẫn phải được xe kéo cùng một lúc. Sử dụng dây kéo nối các dây dẫn vào xe kéo.
 • Dây kéo được nối với xe kéo bằng các khớp khuyên. Trong khi kéo dây, một công nhân có nhiệm vụ liên tục theo dõi các mối nối giữa dây kéo và dây dẫn, một công nhân khác liên tục theo dõi những chỗ nối giữa các bề dài khoảng trống. Cả hai cùng đi chậm theo sau giám sát kéo dây và dùng các biện pháp để bảo vệ dây dẫn không bị hư hỏng .
 • Để đặt dây kéo vào các pa lăng kéo dây thì xe kéo quay ngược lại sao cho có thể tháo hoặc nối lại dây kéo dễ dàng.
 • Trước khi các khoảng trống cuốn dây hoàn toàn hết thì ngừng kéo dây và tháo những vòng cuốn cuối cùng được tháo ra bằng tay.
 • Dây dẫn được buộc chặt và nối vào các dây dẫn đã kéo trước đó hoặc vào các bề dài trống mới.

Phương pháp 2: Kéo dây dẫn điện bằng thừng

 • Có thể tiến hành kéo dây thừng khi dựng cột. Đội làm việc thường có nhiều công nhân, một tời dây nổi và một xe phù hợp. Công suất của tời kéo dây sẽ quyết định việc có thể kéo được tất cả các dây dẫn cùng một lúc hay không.
 • Tời cuốn dây có các trống cuốn dây được đặt ở đầu dây sao cho có thể kéo dây dễ dàng nhất.
 • Thừng được kéo ra từ tời và được nối bằng các khớp khuyên vào xe kéo.
 • Hai công nhân với một chiếc xe chuyên dụng sẽ kéo thừng và đặt thừng vào các pa lăng kéo dây. Khi đã thả hết thừng ra dây dẫn sẽ được nối vào thừng.
 • Trong khi kéo dây, một công nhân theo dõi những mối nối và dây dẫn, một công nhân theo dõi mối nối giữa các khoảng dài trống. Cả hai đều đi chậm theo sau giám sát việc kéo dây và tiến hành kiểm tra bảo vệ dây dẫn khỏi bị hư hỏng trong quá trình kéo dây.
 • Trước khi trống cuốn dây đã thả hết dây, việc kéo dây ngừng lại và các vòng dây cuối cùng được kéo ra bằng tay. Các dây dẫn được buộc chặt nối vào những dây dẫn đã kéo trước đó hoặc vào các khoảng dài trống mới.

Phương pháp 3: Thay dây dẫn kết hợp dùng dây dẫn có sẵn làm thừng

 • Đội công thi công bao gồm hai hay nhiều công nhân, một tời kéo dây nối và một xe chuyên dụng.
 • Các dây dẫn nó sẵn được tháo ra khỏi cổ sứ, các pa lăng kéo dây được lắp vừa khít vào sứ và dây dẫn được dịch chuyển sang các pa lăng kéo dây.
 • Tời dây có trống cuốn dây được đặt ở đầu dây sao cho có thể tiến hành kéo dây một cách dễ dàng nhất.
 • Các dây dẫn mới được nối vào dây cũ sẵn có sau đó dây mới được kéo, đồng thời dây cũ được tời cuốn.
 • Trong khi kéo dây có một công nhân theo dõi những mối nối giữa các dây dẫn cũ và các dây dẫn mới, một công nhân khác theo dõi mối nối giữa các bề dài trống. Cả hai người giám sát phải đi chậm sau và tiến hành các biện pháp bảo vệ dây dẫn không bị hư hỏng.
 • Trước khi các khoảng trống cuốn dây thả hết dây thì ngừng kéo dây và những vòng dây cuối cùng sẽ được tháo ra bằng tay. Các dây dẫn được buộc lại, nối vào những dây dẫn đã kéo trước đó hoặc vào các khoảng dài trống.

Phương pháp căng dây lấy độ võng

Tùy theo điều kiện thực tế dây dẫn có thể được căng dây bằng xe kéo, cần trục. Khi có một đoạn dây đã được kéo ra, một đầu dây được buộc vào xà, hoặc nối dây đã căng trước đó. Đầu dây kia được kéo căng trực tiếp vào xà hoặc các thiết bị đỡ dây tạm thời.

 • Nếu có một số đoạn và dây dẫn ở một đoạn dây đã căng rồi và được buộc vào thiết bị đỡ dây tạm thời thì dây dẫn sẽ được nối và căng đồng thời vào lúc tháo dây ra khỏi thiết bị đỡ dây tạm thời.
 • Để tạo điều kiện căng thêm dây dẫn, các dây dẫn đã được căng sẽ được chuyển từ thiết bị đỡ dây tạm thời sang vị trí cố định vào cột lân cận theo hướng kéo dây.
 • Dây dẫn được căng trước vào khoảng 10% đối với dây ACSR, và 30% với dây hợp kim nhôm cao hơn giá trị cho trong bảng tra về độ võng cho phép của dây.
 • Bảng về độ võng dây bao gồm:
  • Các giá trị về căng dây, độ võng đối với các khoảng cách giữa các cột khác nhau.
  • Các giá trị về căng dây, độ võng tại một khoảng cách cột thông thường nhất định ở nhiệt độ môi trường xung quanh khác nhau.
 • Để có được độ căng dây chính xác, phải kiểm tra độ chùng dây tại một khoảng cách cột vào khoảng 2/3 khoảng cách từ vị trí căng dây. Chú ý rằng lực căng dây nêu ra trong bảng độ võng dây là lực nằm ngang.

Các phương pháp kéo dây và căng dây lấy độ võng trong việc thi công đường dây điện trên không

 • Có thể tính lực P1 như sau:
  • Nếu góc nghiêng so với cột là 30° thì P1 = P : 0,5
  • Nếu góc nghiêng so với cột là 45° thì P1 = P : 0,7
  • Nếu góc nghiêng so với cột là 60° thì P1 = P : 0,87 
 • Độ võng dây ở một khoảng cách cột ngoài bảng chùng dây được tính theo công thức:

Trong đó:

 • b1: độ võng mới.
 • b2: độ võng theo bảng về võng dây
 • a1: khoảng cách cột mới
 • a2: khoảng cách cột theo bảng võng dây

Bạn có muốn sở hữu Tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn không ???

==> Tải ngay tại đây