Phép Logic And

Kí hiệu:

kí hiệu lệnh logic and

n, m: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, T, C, D.

Chúng ta có thể kiểm tra trạng thái tín hiệu của hai hoặc nhiều tín hiệu ngõ vào của cổng AND.

Kết quả RLO=1 khi tất cả các ngõ vào cổng AND lên 1. Ngược lại, RLO=0 khi có một hoặc tất cả các trạng thái ngõ vào là 0. Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động của lệnh logic and lên thanh trạng thái

Ví dụ:

ví dụ lệnh logic and

Ngõ ra Q4.0=1 chỉ khi cả hai ngõ vào I0.0 và I0.1 lên 1.

Phép Logic Or

Kí hiệu:

kí hiệu logic or

n, m: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, T, C, D.

Chúng ta có thể kiểm tra trạng thái tín hiệu của hai hoặc nhiều tín hiệu ngõ vào của cổng OR.

Kết quả RLO=1 khi có một hoặc tất cả các ngõ vào cổng OR lên 1. Ngược lại, RL0=0 khi tất cả các trạng thái ngõ vào là 0.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động của lệnh logic or lên thanh trạng thái

Ví dụ: 

ví dụ lệnh logic or

Ngõ ra Q4.0=1 khi I0.0=1 hoặc I0.1=1 hoặc cả hai ngõ vào I0.0 và I0.1 lên 1. Q4.0=0 khi cả   I0.0 và I0.1 bằng 0.

Phép Logic Xor (phép cộng loại trừ – Exclusive Or)

Kí hiệu:

phép logic xor

n, m: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, T, C, D.

Lệnh Xor dùng để kiểm tra trạng thái của tín hiệu ngõ vào theo bảng sự thật của Xor sau:

bảng sự thật xor

Kết quả RLO=1 chỉ khi trạng thái của tín hiệu của một và chỉ một trong hai ngõ vào là 1.

Nếu có nhiều toán tử XOR liên kết nhau thì từ lệnh XOR thứ 3 trở đi, kết quả là liên kết XOR giữa RLO cũ với ngõ vào mới. Không thể tổng quát quy tắc một và chỉ một trong n.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:
tác động của lệnh logic xor lên thanh trạng thái

Ví dụ:

ví dụ lệnh logic xor

Ngõ ra Q4.0=1 chỉ khi I.0=0 và I0.1=1 hoặc I0.0=1 và I0.1=0. Nếu I0.0=I0.1=0 hoặc I0.0=I0.1=1 thì Q4.0=0.

Lệnh Set (S)

Kí hiệu:

kí hiệu lệnh set

n: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, D.

Lệnh SET sẽ đặt kết quả địa chỉ n x.y lên 1 mãi mãi khi kết quả của phép toán Logic RLO=1. khi RLO=0 thì địa chỉ n x.y cũng vẫn bằng 1. n x.y chỉ bằng 1 khi có một lệnh Reset địa chỉ này.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động lệnh set lên thanh ghi trạng thái

Ví du:

vd lệnh set

Nếu nhấn đồng thời I0.0 và I0.1 thì Q4.0 sẽ lên 1 mãi mãi mặc dù khi thả tay tiếp điểm I0.0 và I0.1 bị hở.

Lệnh Reset (R)

Kí hiệu:

kí hiệu lệnh reset

n: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào như sau: I, Q, M, L, D.

Lệnh RESET sẽ xóa kết quả địa chỉ n x.y về 0 mãi mãi khi kết quả của phép toán Logic RLO=1. Khi RLO=0 thì địa chỉ nx.y cũng vẫn bằng 0. n x.y chỉ bằng 1 khi có một lệnh Set địa chỉ này.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động của lệnh reset

Ví dụ:

vd lệnh Reset

Nếu nhấn I0.0 thì Q4.0 sẽ về 0 mãi mãi mặc dù tiếp điểm I0.0 đã bị hở.

FlipFlop ưu tiên Reset (SR)

Kí hiệu:

kí hiệu lệnh SR

n, S, R, Q: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào/ra như sau: I, Q, M, L, D.

S: Lệnh cho phép Set.

R: Lệnh cho phép Reset.

Q: Biểu diễn trạng thái tín hiệu ngõ ra là 0 hay 1.

Kết quả của FlipFlop SR được đặt lên 1 nếu tín hiệu ở ngõ vào S là 1 và tín hiệu ở ngõ vào R là 0. Nếu ngõ vào R là 1 thì bất chấp tín hiệu ở ngõ vào S là 0 hay 1 thì ngõ ra Q cũng bằng 0. Nếu tín hiệu ngõ ra được đặt lên 1 và ngõ R=0 thì ngõ ra được duy trì trạng thái đó.

Khi khởi động lại hoàn toàn CPU thì ngõ ra sẽ bị Reset. Nhưng nếu n x.y là một bit nhớ cố định thì nó sẽ giữ lại trạng thái Set sau khi CPU khởi động lại và ngõ ra Q sẽ đặt lại một lần nữa.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động của lệnh SR

Ví dụ: Hệ thống điều khiển động cơ chỉ sử dụng 2 nút nhấn. Một nút mở máy và một nút tắt máy.

ví dụ

Khi nhấn I0.0 thì động cơ sẽ chạy và khi nhấn I0.1 thì động cơ sẽ ngừng.

FlipFlop ưu tiên Set (RS)

Kí hiệu: 

ưu tiên set

n, S, R, Q: Biểu diễn các toán hạng địa chỉ ngõ vào/ra như sau: I, Q, M, L, D.

S: Lệnh cho phép Set.

R: Lệnh cho phép Reset.

Q: Biểu diễn trạng thái tín hiệu ngõ ra là 0 hay 1.

Kết quả của FlipFlop RS được Reset về 0 nếu tín hiệu ở ngõ vào S là 0 và tín hiệu ở ngõ vào R là 1. Nếu ngõ vào S là 1 thì bất chấp tín hiệu ở ngõ vào R là 0 hay 1 thì ngõ ra Q cũng bằng 1. Nếu tín hiệu ngõ ra được đặt lên 1, ngõ vào S không tác động và ngõ R=0 thì ngõ ra được duy trì trạng thái đó.

Khi khởi động lại hoàn toàn CPU thì ngõ ra sẽ bị Reset. Nhưng nếu n x.y là một bit nhớ cố định thì nó sẽ giữ lại trạng thái Set sau khi CPU khởi động lại và ngõ ra Q sẽ đặt lại một lần nữa.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

tác động lệnh ưu tiên set

Ví dụ: Hệ thống xác định trạng thái của tín hiệu. Khi có tín hiệu tác động thì sẽ có một mạch nhận biết như chuông, đèn cảnh báo, còn nếu không có tín hiệu thì ngõ ra không có tác động.

vd

Khi I0.0=1 thì ngõ ra Q4.0=1 có tác dụng cảnh báo. Khi I0.0=0 thì sẽ Reset ngõ ra về 0 tín hiệu cảnh báo dừng.

 

Bạn muốn nhận trọn bộ Tài liệu về PLC S7-300 ?

Bạn chỉ việc điền thông tin, chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn!

 

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of