VNK-QT11-MB05: Biên bản cuộc họp thống nhất thiết kế các bên

Tải tài liệu Tại đây