Tạo khung tên A3

Khung tên bên bản vẽ A3 cơ bản (Tùy theo ISO công ty, ở đây mình chỉ lấy 1 ví dụ )

Khung tên bên bản vẽ A3 cơ bản

Tên các mục chứa Block ATT

Tên các mục chứa Block ATT

 • Ban quản lý dự án và Công ty (cỡ chữ =3)
 • Công trình và Địa điểm (cơ chữ =3)
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ (cỡ chữ =4)
 • Người vẽ, Người kiểm tra và Chủ nhiệm dự án (cỡ chữ =2)
 • Ngày tháng (cỡ chữ =3)
 • Chức vụ và Người giữ chức vụ (cỡ chữ =2)
 • Tên bản vẽ (cỡ chữ = 3 đậm)
 • Tỷ lệ, Bản vẽ, Lần xuất bản, Mã số dự án (cỡ chữ bằng 2)

Các mục thuộc sheetset

Các mục thuộc sheetset

CurrentSheetCustom: Các đối tượng theo từng bản vẽ

 • Người vẽ
 • Người kiểm tra
 • Chủ nhiệm dự án
 • Chức vụ
 • Tên người giữ chức vụ

CurrentSheetSetCustom: Các đối tượng theo cả dự án

 • Tên sở
 • Ban quản lý
 • Công ty
 • Công trình
 • Địa điểm
 • Tên hồ sơ thiết kế bản vẽ

CurrentSheetTitle

 • Tên bản vẽ

CurrentSheetNumber

 • Ký hiệu bản vẽ

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !