Lệnh Offset: Tạo đối tượng song song với đối tượng sẵn có

 • Đối tượng là đoạn thẳng: tạo đoạn thẳng song song có cùng chiều dài
 • Đối tượng là đường tròn: tạo đường tròn đồng tâm
 • Đối tượng là cung tròn: tạo cung tròn đồng tâm và có cùng góc ở tâm

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Offset
 • Thanh công cụ modify: offset

Các thuộc tính:

 • Speccify offset distance or [Through/Erase/Layer] : Nhập khoảng cách cần tạo đối tượng song song
 • Speccify offset distance
  • Speccify object to offset or [Exit/Undo]<exit> : Chọn đối tượng gốc
  • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : Chọn phía sẽ tạo đối tượn offset
 • Through: Chọn điểm mà đối tượng được tạo ra có phương sẽ đi qua
  • Select object to offset or <exit>” Chọn đối tượng gốc
  • Specify through point or [Exit/Multipli/Undo] : Chọn điểm mà đối tượng được tạo ra có phương sẽ đi qua
 • Erase: Xóa đối tượng cũ sau khi tạo đối tượng mới
  • Erase source object after offsetting? [Yes/No] : y để xóa và n để không xóa

Lệnh Trim: Xén một phần đối tượng nằm giữa 2 đối tượng được giao.

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Trim
 • Thanh công cụ modify: Trim

Các thuộc tính:

 • Select objects or <select all>: Chọn đối tượng dùng làm chuẩn để xén các đối tượng khác hoặc chọn tất cả các đối tượn bằng cách nhấn enter
 • Select object to trim or shift-select to extend or Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo
 • Select object to trim: Chọn đối tượng để xén
 • Shift-select to extend: Chọn đối tượng cần mở rộng đến đoạn thẳng được chọn.

Lệnh Break: Xen đối tượng nằm giữa 2 điểm được chọn

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Break
 • Thanh công cụ modify: Break

Các thuộc tính:

 • Select object: Chọn đối tượng, khi đó chương trình sẽ lấy điểm chọn là điểm đầu tiên của đoạn cần xén.
 • Specify second break point or [Frist point]: Chọn điểm thứ 2 cần xén hoặc chọn f để chọn điểm đầu tiên.

Lệnh Break ai point: Tách đối tượng thành 2 đối tượng độc lập

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: không sử dụng nhập lệnh
 • Thanh công cụ modify: Break ai point

Các thuộc tính:

 • Select object: Chọn đối tượng cần tách
 • Select first break point: Chọn điểm cần tách

Lệnh Joint: Nối các đối tượng

Dùng để nối các phân đoạn của đoạn thẳng, cung tròn, … thành 1 đối tượng

Chọn lênh: 

 • Nhập lệnh: Join
 • Thanh công cụ modify: Join

Các thuộc tính:

 • Select source object: Chọn đối tượn nguồn
 • Select lines/arc/polyline to join to source: Chọn đoạn line/arc/polyline để nối với đối tượng được chọn ban đầu

Lệnh Extend: Kéo dài các đối tượng đến biên

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Extend
 • Thanh công cụ modify: Extend

Các thuộc tính:

 • Select objects or <Select all>: Chọn đối tượng biên
 • Select objects to extend: Chọn đối tượng cần kéo dài

Lệnh Length: Thay đổi chiều dài đối tượng

Chọn lệnh: 

 • Nhập lệnh: lengthen, len
 • Thanh công cụ modiffy: lengthen

Các thuộc tính:

 • Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]: Chọn đối tượng cần kéo dài hoặc chọn các thuộc tính
 • Select an object: Hiển thị giá trị đoạn thẳng hoặc góc ở tâm của cung tròn
 • DElta: Thay đổi chiều dài bằng cách nhập vào khoảng tăng
 • Percent: Thay đổi chiều dài đối tượng theo phần trăm
 • Dynamic: Thay đổi động chiều dài đối tượng bằng chuột

Lệnh chamfer: Vát mép các cạnh

Chọn lệnh:

 • Nhập lênh: Chamfer
 • Thanh công cụ modify: chamfer

Các thuộc tính:

 • Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Chọn cạnh đầu tiên hay các thuộc tính
 • Distance: Chọn khoảng cách vát
 • Angle: Nhập giá trị khoảng cách vát thứ nhất và góc nghiêng.

Lệnh Fillet: bo tròn 2 đối tượng

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Fillet
 • Thanh công cụ modify: Fillet

Các thuộc tính:

 • Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Chọn đối tượng đầu tiên hoặc chọn các thuộc tính
 • Radius: Nhập bán kính bo tròn

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !