Lệnh Move: Phép dời hình

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Move
 • Thanh công cụ modify: Move

Các thuộc tính:

 • Select objects: Chọ đối tượng cần dời
 • Specify base point or [Displacement]<Displacement>: Chọn điểm chuẩn của hình
 • Specify second point or: Chọn điểm cần dời hình đến

Lệnh Copy: Phép sao chép hình

Chọn lệnh: 

 • Nhập lệnh: Copy
 • Thanh công cụ modify: Copy

Các thuộc tính: 

 • Select objects: Chọ đối tượng cần copy
 • Specify base point or [Displacement]<Displacement>: Chọn điểm chuẩn của hình
 • Specify second point or: Chọn điểm cần dời hình copy

Lệnh Rotate: Phép quay hình

Chọn lệnh: 

 • Nhập lệnh: Rotate
 • Thanh công cụ modify: Rotate

Các thuộc tính: 

 • Select objects: Chọn đối tượng cần quay hình
 • Specify base point: Chọn điểm chuẩn của hình
 • Specify rotation angle or [Copy/Reference]: Chọn góc quay hình ngược chiều kim đồng hồ
 • Copy: Tạo một hình mới với tỉ lệ mới, hình cũ vẫn giữ nguyên

Lệnh Scale: Phép biến đổi tỉ lệ

Chọn lệnh: 

 • Nhập lệnh: Scale
 • Thanh công cụ modify: Scale

Các thuộc tính: 

 • Select objects: Chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ
 • Specify base point: Chọn điểm chuẩn của hình
 • Specify rotation angle or [Copy/Reference]: Chọn tỉ lệ biến đổi (phóng to >1, thu nhỏ <1)
 • Copy: Tạo một hình mới với tỉ lệ mới, hình cũ vẫn giữ nguyên

Lệnh Mirror: Phép đối xứng qua trục

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Mirror
 • Thanh công cụ modify: Mirror

Các thuộc tính:

 • Select objects: Chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ
 • Specify first point of mirror line: Chọn điểm 1 của trục đối xướng
 • Specufy second point or mirror line: Chọn 2 điểm của trục đối xứng
 • Erase soucre objects? [Yes/No] <N>: Có xóa hình cũ sau khi có hình đối xứng

Lệnh Stretch: Phép kéo dãn các đối tượng

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Stretch
 • Thanh công cụ modify: Stretch

Các thuộc tính:

 • Select objects: Chọn đối tượng cần thay kéo dãn
  • Đánh chữ C↵ để chọn đối tượng theo crossing window
  • Dùng chuột chọn phần kéo dãn, nhấn enter để kết thúc chọn đối tượng
 • Specify base point or [Dispacement]: Chọn điểm chuẩn
 • Specufy second point or <use frist point as displacement>: Chọn điểm sẽ kéo giãn điểm chuẩn đến.

Lệnh Align: dời, quay, biến đổi tỉ lệ các đối tượng

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: align
 • Thanh công cụ modify: align

Các thuộc tính:

 • Sử dụng lệnh align để dời hình
  • Slect objects: Chọn đối tượng cần dời, quay, biến đổi tỉ lệ
  • Specify first source point: Chọn điểm đầu tiên của đối tượng muốn dời
  • Specify first destination point: Chọn điểm dời đến của điểm chọn trên
  • Specify second soucre point: Nhấn ENTER
  • Chú ý: Khi chúng ta chỉ chọn 1 cặp điểm, lệnh align thực hiện phép dời hình
 • Sử dụng lệnh align để dời, quay và biến đổi tỉ lệ các đối tượng
  • Slect objects: Chọn đối tượng cần dời, quay, biến đổi tỉ lệ
  • Specify first source point: Chọn điểm đầu tiên của đối tượng muốn dời
  • Specify first destination point: Chọn điểm dời đến của đối tượng đầu tiên
  • Specify second soucre point: Chọn điểm thứ 2 của đối tượng muốn dời
  • Specify second destination point: Chọn điểm cần dời đến của điểm thứ 2
  • Scale objects bassed on alignment points [Yes/No] <No>: Chọn Y, nhấn enter để thực hiện biến đổi tỉ lệ
  • Chú ý: Khi chúng ta chọn 2 cặp điểm, lệnh align thực hiện phép dời, quay, biến đổi tỉ lệ

Lệnh Array: Sao chép dãy

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Array
 • Thanh công cụ modify: Arry

Các thuộc tính:

Khi đó, chương trình sẽ xuất hiện bảng thuộc tính.

Chúng ta có 2 lựa chọn là sao chép theo dạng hình chữ nhật và sao chép theo dạng cực

 • Sao chép hình chữ nhật: Chọn recangular array
  • Chọn số hàng và số cột sao chép
   • Rows: Số hàng
   • Coloums: Số cột
  • Chọn khoảng cách giữa các hàng và cột
   • Rows offsent: Khoảng cách các hàng
   • Coloum offset: Khoảng các các cột
  • Chọn góc quay khi sao chép
   • Angle of array: Giá trị góc quay
  • Chọn đối tượng gốc để sao chép:
   • Seclect object: Chọn đối tượng để sao chép, click vào biểu tượng kế bên để chọn
 • Sao chép dạng cực: polar array
  • Chọn tâm của đối tượng cần sao chép:
   • Center point X, Y: Chọn tâm theo tọa độ x,y hoặc click vào biểu tượng kế bên để chọn tâm
  • Chọn phương thức sao chép: Method (có 3 phương thức)
   • Total Number of Items: Tổng số bản cần sao chép (Gồm cả bản gốc)
   • Angle to Fill: Góc giữ phần tử đầu tiên và cuối cùng của dãy
    360º : Sao chép thành hình tròn
    180º: Sao chép thành ½ hình tròn
   • Andgle Between Items: Góc giữa các đối tượng sao chép
  • Chọn đối tượng gốc để sao chép”
   • Select object: Click vào biểu tượng để chọn đối tượng để sao chép

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !