Tạo đối tượng Attribute Definition (ATT)

Command: ATT

Attribute Definition

 • Mode:
  • Invisible: ATT không xuất hiện trên màn hình. 
  • Constant: Lấy giá trị Default không sửa được.
  • Verify: Giá trị nhập 2 lần có trùng nhau không. 
  • Preset: Giá trị Default mặc định và không hỏi lại nữa khi đóng Block. 
  • Lock position: Khóa vị trí tương đối tượng ATT với Block. 
  • Multiple lines: ATT trở thành Mtext gõ được nhiều dòng.
 •  Attribute (đặc tính)
  • Tag: Tên hiệu khi chưa đóng Block => Chú ý: viết liền không dấu.
  • Prompt: Tên hiệu khi ta sửa thông báo cho ta biết là mục gì. 
  • Default: Giá trị mặc định xuất hiện sau khi ta đóng Block.
 • Text Settings 
  • Justification: Chọn tâm đặt ATT.
  • Text style: Chọn kiểu chữ.
  • Annotation: Chọn giá trị tự động phù hợp với tỷ lệ bản vẽ hiện hành (ko chọn).
  • Text height: Chiều cao chữ.
  • Rotation: Góc quay chữ.

Một số lệnh sửa Block ATT: Attedit, Eattedit, Battman, -Eattedit, Fieddisplay

 • Cho Attribute vào block: Dùng lệnh Block để định nghĩa block. Khi chọn thì chọn cùng với các Attribute Define, các Attribute sẽ được định nghĩa trong block.
 • Chèn block có Attribute: Khi các block có attribute được chèn, ta phải nhập vào các giá trị của attribute.
 • Lệnh sửa Attribute trong block: ATTEDIT, EATTEDIT, ATTIPEDIT.
 • Lệnh sửa nhiều Attribute cùng một lúc: -ATTEDIT.
 • Hiệu chỉnh và đồng bộ hóa Attribute trong block: BATTMAN.
 • Biến hệ thống: ATTDISP, ATTREQ, ATTDIA.
 • Sắp xếp thứ tự Attribute trong block: Dùng lệnh ATTORDER trong Block.

Tạo đối tượng Block

Block Definition

 • Name: Tên Block (không nên viết có dấu và không nên để dấu cách). 
 • Pick point: Chọn điểm chèn của Block.
 • Select object: Chọn đối tượng đóng Block.  
  • Retain: Giữ lại các đối tượng khi ta lấy đối tượng đóng block. 
  • Convert to Block: Chuyển đổi các đối tượng thành block ngay sau khi tạo Block.
  • Delete: Xóa các đối tượng sau khi tạo Block
  • Annotation: Chèn Block với tỉ lệ tương ứng với bản vẽ.
  • Scale uniformly: Quy mô thống nhất.
  • Allow exploding: Cho phép có thể phá đối tượng tạo thành.
 • Các lệnh sử dụng sửa Block:
  • Rename: Đổi tên Block.
  • Bedit (Be): Sửa các đối tượng Block.
  • Refedit: Sửa các đt Block ngay ngoài màn hình bên Model.
  • Refclose: Thoát khỏi lệnh Refedit.
 • Chú ý
  • Tạo các Block ở tỉ lệ 1:1 khi vẽ ở tỉ lệ nào thì scale tương ứng với tỉ lệ đó.
  • Các đối tượng Block thư viện ( cây, bàn ghế, trục….) khi chưa đóng block thì cho về Layer 0 để khi đóng Block nó có thể theo các đặc tính của layer khác. 
  • Các đối tượng trong Block hình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt…) mang layer của chính bản vẽ, sau khi đóng Block thì mang tên Layer 0 và chèn ở tỉ lệ 1:1. 
  • Tác dụng của Block là tạo các đt rời rạc thành 1 khối, khi sửa một đối tượng của block đó thì tất cả thay đổi theo và làm cho bản vẽ được nhẹ đi. 
 • Nguyên tắc chọn điểm chèn Block : 
  • Là điểm đặc biệt.
  • Là nằm trên trục đối xứng của hình.
  • Là điểm dưới cùng bên phải.
  • Dùng lệnh INSUNIT (chọn = 0) để chèn các đối tượng Block từ bản vẽ khác vào cùng 1 đơn vị vẽ. 
  • Dùng lệnh INSERTOBJ để chèn File ảnh không cần đường dẫn. 

________________
Trải nghiệm khoá học thử miễn phí, khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !